MEDIX, God. 15 Br. 83  •  Pregledni članak  •  Gerijatrija HR ENG

Značaj pravilne prehrane za prevenciju i liječenje dekubitalnog vrijeda kod gerijatrijskih bolesnikaImportance of proper nutrition in prevention and treatment of pressure ulcers in geriatric patients

Spomenka Tomek-Roksandić, Nada Tomasović Mrčela, Marica Lukić, Željko Krznarić, Darija Vranešić Bender, Janko Hančević

Dekubitalni vrijed značajan je gerontološko-javnozdravstveni problem, koji je prisutan na svim razinama zdravstvene zaštite. Geroprofilaksa dekubitusa usmjerena je očuvanju integriteta kože, procjeni nutritivnog statusa, praćenju rizika pojavnosti dekubitalnog vrijeda te promjeni položaja i učestalim okretanjem bolesnika sukladno stručnim smjernicama, uz individualni gerontološki pristup. Izuzetno je značajna nutritivna potpora u prevenciji i liječenju dekubitusa kod starijih bolesnika, kao i rano otkrivanje pothranjenosti. U cilju prevencije nastanka i sprječavanja komplikacija dekubitusa te bržeg cijeljenja dekubitalnog vrijeda kod pothranjenih starijih bolesnika, nerijetko su potrebne nutritivne intervencije s enteralnim kalorijskim pripravcima koji mogu sadržavati specifične nutrijente poput arginina, cinka i vitamina C. Mjere geroprofilakse dekubitusa upućuju na neophodnost planiranog, sustavno strukturiranog procesa gerijatrijske zdravstvene njege uz primjenu sveobuhvatne sestrinske dokumentacije za bolesnike starije životne dobi. 

Ključne riječi:
dekubitus; gerijatrija; nutritivno liječenje; primarna prevencija; procjena uhranjenosti

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 83

Pressure ulcer is an important gerontologic and public health problem present at all levels of health care. Prophylaxis of pressure ulcers in geriatric patients is directed at preserving skin integrity, assessing nutritional status, controlling the risk of occurrence of pressure ulcers and frequently changing the patient’s position in accordance with the professional guidelines and individual gerontologic approach. Nutritional support in the prevention and treatment of pressure ulcers in elderly patients is very important, as well as early diagnosis of undernourishment. To prevent the development of pressure ulcer and its complications and to hasten the healing of ulcers in undernourished elderly patients, nutritive interventions are often necessary, including the administration of enteral nutrition products containing specific nutrients, such as arginine, zink and vitamin C. Prophylactic measures for pressure ulcers in geriatric patients indicate the need for a planned and systematically structured geriatric health care, with the use of extensive nurse documentation for elderly patients. 

Key words:
geriatrics; nutrition assessment; nutrition therapy; pressure ulcer; primary prevention