MEDIX, God. 23 Br. 124/125  •  Autorski pregled  •  Javno zdravstvo HR ENG

Zaštita duševno bolesnih osoba i unaprjeđenje zaštite duševnoga zdravlja vezano uz primjenu mjera prisile u Kliničkome bolničkom centru „Sestre milosrdnice“Protection of mentally ill persons and improving the protection of mental health in relation to the application of coercive measures in the University Hospital Center “Sestre milosrdnice”

Vesna Čerfalvi

Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“ jedna je od najstarijih zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj koja u duhu humanosti, poštujući načela medicinske etike i deontologije, posebnu pozornost posvećuje postupanju s duševnim bolesnicima. Misiju, ciljeve i mjere specifično značajne za postupanje s duševnim bolesnicima Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“ propisao je kroz Strategiju prevencije nasilja na radnom mjestu. U Strategiji je jasno definirana misija koja uključuje učinkovito i kvalitetno pružanje zdravstvenih usluga svim bolesnicima, osobito duševno bolesnima. Ciljevi su smanjenje primjene mjera prisile na najmanju moguću mjeru, postizanje što bolje pripreme zdravstvenih radnika za slučajeve primjene mjera prisile, osiguranje empatijskog razumijevanja i emocionalnog rasterećenja traumatiziranih zdravstvenih radnika, kontinuirana stručna potpora traumatiziranim zdravstvenim radnicima i kontrola poštivanja propisa vezanih uz postupke s duševnim bolesnicima. Zbog što kvalitetnije skrbi o duševnim bolesnicima u KBC-u „Sestre milosrdnice“ ne primjenjuju se mjere odvajanja, već samo mjere ograničavanja. Postupnikom o mjerama prisile jasno je i precizno opisan način uz definirani protokol praćenja bolesnika pri primjeni mjera prisile. Rezultat takva načina postupanja jest zaštita prava i dostojanstva bolesnika, njegove sigurnosti i sigurnosti zaposlenika.

Ključne riječi:
mjera prisile; duševni bolesnici; kvaliteta zdravstvene zaštite

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 23 Br. 124/125

The University Hospital Center „Sestre milosrdnice“ is one of the oldest medical institutions in Croatia that, with great respect to principles of humanity, medical ethics and deonthology, gives special attention to the treatment of mentally ill patients. The mission, goals and measures specifically relevant for the treatment of patients with mental illnesses have been prescribed by the University Hospital Center „Sestre milosrdnice“ in a document titled „Strategy for preventing violence in the work place“. In this document, the mission is clearly defined and includes delivery of quality and efficient health services to all patients, especially the mentally ill. The goals are to reduce the application of coercive measures to a minimum, to achieve better preparation of medical employees in cases where there is a need for such measures, to insure empathy and emotional relief to the traumatized medical employees with continuous expert support, as well as to control the compliance of regulations related to the treatment of mentally ill patients. The University Hospital Center „Sestre milosrdnice“ does not implement measures of separation, rather utilizes measures of limitation, to achieve the highest quality of care of mentally ill patients. The guidelines for regulating the use of coercive measures are clearly and accurately explained with a defined protocol for monitoring patients while applying measures of restraint. The result of such a mode of treatment is the protection of rights and dignity of patients, their safety as well as the safety of the medical employees.

Key words:
coercive measures; patients with mental disorders; quality of care