Zanemariva vrijednost novih markera lipidnog statusa u prognozi kardiovaskularne bolesti

Autori okupljeni u grupi The Emerging Risk Factors Collaboration su u časopisu JAMA od 20. lipnja 2012. objavili rezultate metaanalize 37 prospektivnih kohortnih studija koje su evaluirale vrijednost novih markera lipidnog statusa za dugoročnu prognozu kardiovaskularne bolesti. Analizirani su podaci za 165.544 ispitanika koji prethodno nisu imali kardiovaskularni incident, a koji su govorili o tome kolika je vrijednost markera lipidnog statusa apolipoproteina B, apolipoproteina A-I, lipoproteina (a) i lipoprotein vezane fosfolipaze A2 u dugoročnoj prognozi kardiovaskularne bolesti.

Glavna svrha studije je bila ispitanike rasporediti u tri rizične skupine za KVB tijekom 10 godina: nisku (<10%), srednju (10-20%) i visoku (>20%). Tijekom prosječnog razdoblja praćenja od 10,4 godina bilo je 15.126 fatalnih ili nefatalnih kardiovaskularnih incidenata.

Procjena autora je da bi koristeći konvencionalne faktore rizika od 100.000 ljudi njih 15.436 bilo klasificirano u skupinu srednjeg rizika za KVB. Kada se kod iste skupine analizira i kombinacija apolipoproteina B i A-I u višu skupinu (20% i više) bi ušlo dodatnih 1,1% ispitanika, u slučaju lipoproteina (a) 4,1%, a lipoprotein vezane fosfolipaze A2 2,7% što je značajno iz tog razloga što ulazak u višu skupinu obvezuje i uvođenje statina u terapiju.

U konačnici se može zaključiti da uvođenje dodatnih markera lipidnog statusa ne poboljšava osjetljivost prognoze kardiovaskularne bolesti.


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 18 Br. 100