Vitamin D smanjuje nastanak tumora

Prema nalazima dvaju nezavisnih istraživanja provedenih u SAD-u, izgleda da visoke doze vitamina D smanjuju rizik razvitka tumora. U jednu je studiju bilo uključeno 1179 zdravih žena u postmenopauzi (starijih od 55 godina). U drugoj je studiji proveden randomiziran dvostruko slijepi placebo kontroliran pokus. Ispitanice su bile podijeljene u tri skupine. Jedna je skupina uzimala 1400 do 1500 mg kalcija dnevno, druga je skupina uzimala kalcij i 1100 IU vitamina D (dva puta veću dnevnu dozu od preporučene), a treća je skupina primala placebo. Skupine su praćene 4 godine. U skupini koja je primala kalcij i vitamin D učestalost pojave tumora bila je manja za 77% u usporedbi s grupom koja je primala samo kalcij ili placebo. Ipak, naglašava se potreba za daljnjim istraživanjima (na djeci, muškarcima) prije donošenja konačnog zaključka o antitumorskom djelovanju vitamina D.


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 14 Br. 77