VII. hrvatski kongres o osteoporozi - U prilogu: Smjernice za dijagnostiku, prevenciju i liječenje osteoporoze (temeljene na EBM*)

 

 

Sedmi hrvatski kongres o osteoporozi održan je od 11. do 13. travnja 2013. u Opatiji. U organizaciji kongresa sudjelovali su Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko društvo za osteoporozu, Hrvatsko društvo za kalcificirana tkiva, Hrvatsko društvo za ginekološku endokrinologiju i humanu reprodukciju i Hrvatski nacionalni odbor „Desetljeće kostiju i zglobova“.

Najnovija otkrića utjecaja serotonina na koštanu masu

Kongres je otvoren izlaganjem prof. dr. sc. Jadranke Morović-Vergles o najnovijim aktivnostima odbora „Desetljeće kostiju i zglobova“ u protekle dvije godine. Slijedio je simpozij o najnovijim otkrićima utjecaja serotonina na koštanu masu. Prof. dr. sc. Slobodan Vukičević je izložio pretkliničke spoznaje povezane uz utjecaj serotonina na kost kao i pregled kliničkih studija koje povezuju upotrebu antidepresivne terapije (SSRI, TCA) uz povećani rizik od koštanih prijeloma.

Dipl. ing. Igor Erjavec održao je predavanje o utjecaju serotonina na koštanu masu u životinjskom modelu promijenjene homeostaze serotonina. Dr. sc. Tatjana Bordukalo-Nikšić izložila je molekularne mehanizme djelovanja serotonina te je pokazala prisutnost serotoninskih receptora i transportera na površini koštanih stanica i potencijalni mehanizam djelovanja serotonina na osteoblaste i osteoklaste.

Na pozvanom predavanju Olof Sandberg iz Švedske prezentirao je rezultate istraživanja cijeljenja prijeloma palčane kosti, gdje se cijeljenje odvija stvaranjem nove spužvaste kosti koja nije povezana s već postojećom trabekularnom kosti. Prof. dr. sc. Kristina Potočki dala je pregled najnovijih metoda koje se rabe u radiološkoj obradi osteoporoze. Uz standardnu DXA-a, u dijagnostici osteoporoze sve se više koristi HRpQCT metoda. Osim tih, koristi se i MRI metoda u karakterizaciji osteoporoze, koja postaje sve popularnija zbog nepostojanja ionizirajućeg zračenja prilikom snimanja. Analizom konačnih elemenata (Finite Element Analysis) iz podataka dobivenih CT snimanjem mogu se predvidjeti mjesta prijeloma kosti. U budućnosti, ova analiza može biti od velike koristi prilikom određivanja mjesta povećanog rizika od prijeloma.

Slobodne teme

Drugog dana kongresa u slobodnim temama raspravljalo se o odnosu koštane mineralne gustoće u području vrata bedrene kosti i slabinskih kralješaka, promjena u potpornom sustavu zuba te koštanim strukturama donje čeljusti. Nadalje, prikazano je istraživanje nekoliko vrsta liječenja postmenopauzalnih žena u KB-u Dubrava, pri čemu je smanjen postotak operiranih bolesnica liječenih vitaminom D3 i elementarnim kalcijem. Rezultati istraživanja iz Laboratorija za mineralizirana tkiva na Medicinskom fakultetu u Zagrebu pokazali su da nativni heparin veže BMP6 i inhibira njegovu osteogenu aktivnost, što bi djelomično moglo objasniti mehanizam heparinom induciranog gubitka koštane mase.

Također, prikazana je nova metoda mjerenja endogenog BMP6 u biološkim tekućinama, gdje je ustanovljen fiziološki raspon fiziološki cirkulirajućeg BMP6. Navedena metoda se može potencijalno primijeniti u istraživanjima odnosa BMP6 i osteoporoze.

Prikazana je i povezanost između prehrane i terapije statinima na koštani status dislipidemičnog bolesnika. Naime, prilikom trajanja terapije statinima prikazan je trend rasta biljega stvaranja kosti i smanjenje biljega koštane razgradnje. Budući da je osteoporoza dugoročna posljedica komplikacija upalne bolesti crijeva, provedeno je ispitivanje ekspresije molekula RANKL/RANK/OPG sustava u crijevu tijekom nastanka i cijeljenja kolitisa te nakon primjene koštanog morfogenetskog proteina 7 (BMP7) i kortikosteroida. Poremećaj koštanog metabolizma je također česta pojava u bolesnika s kroničnim bubrežnim zatajivanjem, pri čemu dolazi do ubrzane ili usporene koštane pregradnje s posljedičnim nastankom osteopenije ili osteoporoze. Provedeno je istraživanje mjerenjakoštane mase u svih bolesnika koji su na kroničnoj dijalizi te je pronađena statistički značajna povezanost osteoporoze s trajanjem liječenja dijalizom, dok BMI, dob i spol nisu pokazali povezanost sa smanjenjem koštane mase. U pozvanom predavanju „Podrijetlo mezenhimske progenitorske stanice u koštanoj pregradnji i cijeljenju“ prof. dr. sc. Danka Grčević predstavila je istraživanje ranog markera osteoprogenitorskih stanica na razini ekspresija gena α-SMA (smooth muscle alpha-actin), gdje je potvrđen osteogeni fenotip α-SMA pozitivnih stanica, kao i njihova uloga u cijeljenju koštane frakture.

Osteoporoza uzrokovana glukokortikoidima – znanje temeljeno na dokazima

Na simpoziju „Osteoporoza uzrokovana glukokortikoidima – znanje temeljeno na dokazima“ doc. dr. sc. Branimir Anić osvrnuo se na pojavu osteoporoze nakon terapije glukokortikoida kao najčešćeg oblika sekundarne osteoporoze te na posljedice na koštani metabolizam.

Prof. dr. sc. Simeon Grazio je detaljnije opisao studije u kojima je istraživana učinkovitost bisfosfonata u liječenju tog oblika osteoporoze.

Naposljetku, doc. dr. Darko Kaštelan je opisao djelovanje teriparatida na koštani metabolizam i usporedio s djelovanjem bisfosfonata.

Liječenje prijeloma

Simpozij „Liječenje prijeloma“ počeo je predavanjem prof. dr. sc. Domagoja Delimara. U predavanju su navedene prednosti bescementne proteze pred uobičajeno korištenim cementnim femoralnim stemom u bolesnika s osteoporozom. Uporabom bescementnog stema skraćuje se vrijeme operativnog zahvata kao i vrijeme rehabilitacije te se smanjuje broj komplikacija.

Uslijedila su četiri izlaganja o novom lijeku za regeneraciju kosti, istraživanog u sklopu međunarodnog FP7 projekta OSTEOGROW. Doc. dr. sc. Lovorka Grgurević je u predavanju „OSTEOGROW – novi autologni BMP6 nosač za koštanu regeneraciju“ predstavila jedinstvena biološka svojstva koštanoga morfogenetskog proteina 6 (BMP6) i rezultate istraživanja biološke učinkovitosti BMP6 vezanog na autologni nosač. U predavanju dipl. ing. Morane Jankolije opisan je postupak proizvodnje rekombinantnog BMP6, a dr. sc. Mihaela Perić opisala je postupak toksikološkog testiranja BMP6 i specifičnosti testiranja biofarmaceutika. Dipl. ing. Marina Martinić je u izlaganju „BMP6-BIS kimera – novi pristup u liječenju osteoporoze“ predstavila projekt Hrvatske zaklade za znanost, u kojem se specifičnim kemijskim vezanjem bisfosfonata (alendronata) na BMP6 sintetizira kimerna molekula koja posjeduje i anabolička i antiresorptivna svojstva.

Novi koncepti u zdravlju kosti i hrskavice

Simpozij sponzoriran od tvrtke Servier održan je o temi „Novi koncepti u zdravlju kosti i hrskavice“. Prof. dr. sc. Dalibor Krpan govorio je o funkcionalnoj sposobnosti skeleta i mogućnosti njenog poboljšanja, posebno u liječenju osteoporoze. Prof. dr. sc. Tonko Vlak govorio je o patofiziologiji i epidemiologiji osteoartritisa, s naglaskom na značaj poznavanja patofiziologije te bolesti u svrhu razvoja farmakoterapije i njene što ranije praktične primjene u tih bolesnika.

Predavanje doc. dr. sc. Mislava Jelića odnosilo se na patofiziološke promjene zglobne hrskavice u osteoartritisu te potencijalne terapijske mogućnosti. Prof. dr. sc. Srđan Novak prikazao je algoritam i mogućnosti SEKOIA ispitivanja (Strontium Ranelate Efficacy in Knee Osteoarthritis), koje je u tijeku, u bolesnika s osteoartritisom koljena.

U sekciji slobodnih tema dr. Marija Punda govorila je o značenju detekcije vertebralnih prijeloma utvrđenih denzitometrijskim snimanjem u dijagnosticiranju osteoporoze u pacijenata s reumatskim bolestima. Dr. Miodrag Lacić prezentirao je mogućnost primjene ultrazvučne denzitometrije petne kosti u ranom otkrivanju smanjenja koštane gustoće. Pritom je predstavljen uređaj General Electric Achilles In Sight denzitometar, jedini ultrazvučni denzitometar odobren od FDA agencije.

Sekundarna prevencija osteoporotičnih prijeloma

Na simpoziju sponzoriranom od tvrtke Eli Lilly tema je bila sekundarna prevencija osteoporotičnih prijeloma te kvaliteta života i rehabilitacija bolesnika s višestrukim prijelomima.

Doc. dr. sc. Zlatko Giljević je upozorio kako se samo 20% pacijenata s prijelomom uzrokovanim osteoporozom upućuje na daljnju obradu i liječenje osteoporoze. Što se tiče kvalitete života, prof. dr. sc. Tonko Vlak je naglasio kako su vertebralni prijelomi najučestaliji uzrok izrazito smanjene kvalitete života bolesnica koje boluju od postmenopauzalne osteoporoze.

Od farmakoterapijskih pripravaka pokazano je da najveći utjecaj na poboljšanje funkcijskih sposobnosti bolesnica i kvalitetu života ima utjecaj osteoanaboličke terapije teriparatidom, koji smanjuje rizik za nove prijelome kralješaka kod žena s teškom osteoporozom.

Farmakoekonomski aspekti prevencije i liječenja osteoporoze

Farmakoekonomski aspekti prevencije i liječenja osteoporoze u Hrvatskoj i svijetu bili su tema simpozija tijekom kojega je detaljno prikazana potrošnja lijekova u Hrvatskoj te farmakoekonomska studija utjecaja bazedoksifena na proračun HZZO- a.

Prof. dr. sc. Dinko Vitezić govorio je o procjeni povećanih zdravstvenih troškova tijekom godine dana nastalih uslijed 10 najčešćih prijeloma u osoba starijih od 65 godina u SAD-u. Također je istaknuo da se prema farmakoekonomskim analizama liječenje osteoporoze bisfosfonatima prihvaća kao isplativo liječenje. Potrošnju lijekova u liječenju osteoporoze u Hrvatskoj prikazala je Slobodanka Bolanča, dr. med. U prethodnim analizama pokazan je negativni trend potrošnje lijekova za liječenje osteoporoze, od –9 i –14%, a nastavljen je i u 2011. godini, –15%, te u 2012. čak –19%. Pritom se 11% odnosi na smanjenje propisivanja lijekova, a samo 8% na smanjenje cijene lijekova dolaskom jeftinijih generika.

Dr. sc. Snježana Martinović navela je da bazedoksifen značajno smanjuje incidenciju novih vertebralnih prijeloma, ali i incidenciju novih nevertebralnih prijeloma u usporedbi s placebom.

Upotreba estrogena u liječenju osteoporoze

Zadnjeg dana kongresa ponovno se govorilo o osteoporozi induciranoj glukokortikoidima. Prof. dr. sc. Željka Crnčević Orlić prikazala je utjecaj glukokortikoida na kost, dok je prof. dr. sc. Jadranka Morović-Vergles prikazala primjenu glukokortikoida u autoimunim bolestima te njihov utjecaj na osteoporozu.

Posljednji simpozij je bio fokusiran na upotrebu estrogena u liječenju osteoporoze. Prof. dr. sc. Velimir Šimunić ukazao je na sve manju upotrebu hormonske nadomjesne terapije u postmenopauzi. Prof. dr. sc. Slobodan Vukičević prikazao je rezultate liječenja selektivnim modulatorima estrogenskih receptora (SERM), kao i estrogena u liječenju osteoporoze.

Na kraju kongresa doc. dr. sc. Zlatko Giljević predstavio je novosti u liječenju te dao prijedloge promjena dijagnostičkih i terapijskih smjernica vezanih uz osteoporozu.

Prof. dr. sc. Slobodan Vukičević pozdravio je sve sudionike na otvaranju kongresa

 

Akademik Marko Pećina tijekom otvaranja simpozija „Liječenje prijeloma“
 

Prof. dr. sc. Velimir Šimunić, doc. dr. sc. Zlatko Giljević, prof. dr. sc. Željka Crnčević Orlić, akademik Marko Pećina, prof. dr. sc. Slobodan Vukičević i prof. dr. sc. Simeon Grazio

 

Doc. dr. sc. Lovorka Grgurević predstavila je najnovija dostignuća na FP7 projektu OSTEOGROW

 

Doc. dr. sc. Zlatko Giljević je na zatvaranju kongresa dao smjernice vezane uz prevenciju i liječenje osteoporoze

 

 

Preuzmite članak u PDF formatu ovdje

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 19 Br. 104/105