Usporedba CT-irigografije sa standardnom irigografijom u dijagnostici kolorektalnog karcinoma ili velikih polipa kod simptomatskih bolesnika

The Lancet u svojem izdanju od 6. travnja 2013. godine objavljuje rezultate multicentrične randomizirane studije kojoj je svrha bila usporediti učinkovitost CT-irigografije sa standardnom irigografijom u dijagnostici kolorektalnog karcinoma ili velikih polipa kod simptomatskih pacijenata. Pacijenti koji su smatrani prikladnima za studiju bile su osobe starije od 55 godina za koje su nadležni liječnici smatrali kako trebaju radiološku dijagnostiku debelog crijeva. U studiju je uključeno 3804 pacijenta koji su raspoređeni u dvije dijagnostičke grupe u omjeru 2:1 pa je tako u konačnici kod 2527 pacijenata provedena irigografija, dok je kod 1277 provedena CT-irigografija. Rezultati su pokazali kako je detekcija kolorektalnog karcinoma bila značajno veća u grupi CTirigografije nego u grupi standardne irigografije (93 [7,3%] od 1277 vs 141 [5,6%] od 2527). CT-irigografijom se propustilo dokazati 3 od 45 kolorektalnih karcinoma, dok se irigografijom propustilo dokazati 12 od 85 kolorektalnih karcinoma. Nakon CT-irigografije češće su rađene dodatne dijagnostičke pretrage, nego nakon standardne irigografije (283 [23,5%] od 1206 CTC pacijenata išli su na daljnju dijagnostiku vs 422 [18,3%] od 2300 pacijenata na irigografiji) zbog češće detekcije polipa debelog crijeva. Značajne nuspojave bile su rijetke.

U zaključku istraživači navode kako je CT-irigografija osjetjiviji dijagnostički alat nego standardna irigografija te bi kao takav trebao imati prednost u dijagnostici kod bolesnika sa sumnjom na kolorektalni karcinom.
 


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 19 Br. 104/105