MEDIX, God. 26 Br. 146  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija / Obiteljska medicina HR ENG

Suvremeni aspekti mentalnoga zdravlja mladih – jesu li zaista najzdraviji dio populacije?Contemporary aspects of mental health in young people – are they really the healthiest segment of the population?

Tatjana Čulina, Nataša Dragaš-Zubalj, Sandro Kresina, Helena Glibotić-Kresina

Zdravstveni status djece i adolescenata u posljednjim je desetljećima znatno poboljšan. S obzirom na nisku stopu pobola i pomora, adolescenti se smatraju najzdravijim dijelom cijele populacije. No, suvremeni način života donio je promjenu pobola u mladih te sada dominiraju psihosocijalni problemi. Prema podatcima SZO-a, u pobolu osoba adolescentske dobi oko 16% zauzimaju poremećaji mentalnoga zdravlja. Među njima prednjače poteškoće psihosomatske simptomatologije, tjeskoba, strahovi, depresija, ali i poteškoće mentalnoga zdravlja vezane uz školski neuspjeh. Čak oko 50% mentalnih poremećaja adolescenata započne prije 14. godine života, no većina se njih ne utvrdi i stoga ne liječi te nastavlja i u odrasloj dobi. Podatci nameću potrebu intenziviranja interdisciplinarnoga pristupa toj problematici, što podrazumijeva suradnju specijalista školske medicine, liječnika obiteljske medicine, psihologa, ali i stručnih suradnika škola i cijele obitelji.

Ključne riječi:
adolescenti; mentalno zdravlje; prevencija; psihosomatske poteškoće; škola

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 146

The health status of children and adolescents has improved significantly in recent decades. Given the low morbidity and mortality rate, adolescents are considered the healthiest part of the entire population. However, the modern way of life has brought a change in the morbidity of young people and it is now psychosocial problems that dominate. According to the WHO, mental health disorders account for about 16% in the morbidity of adolescents. At the forefront are difficulties with psychosomatic symptoms, anxiety, fears, depression, but also mental health problems related to school failure. As many as 50% of adolescent mental disorders begin before the age of 14, but most of them are not identified and therefore not treated and continue into adulthood. The data impose the need to intensify the interdisciplinary approach to this issue, which implies the cooperation of school medicine specialists, family doctors, psychologists, but also professional associates of schools and the whole family.

Key words:
adolescents; mental health; prevention; psychosomatic difficulties; school