Sulodeksid bi mogao biti koristan za liječenje venskih ulkusa noge

Venski ulkusi noge česte su, kronične rane koje nastaju zbog venskih bolesti; često se ponavljaju i značajno opterećuju zdravstveni sustav. Kompresijska terapija (zavoji ili čarape) terapija je prvog izbora za venske ulkuse nogu. Međutim, ako ulkusi ne zacijele, mogu se koristiti i lijekovi, s kompresijskom terapijom ili bez nje.

Sulodeksid je visoko pročišćeni glikozaminoglikan koji ima antitrombotska i profibrinolitička svojstva (smanjuje nastanak krvnih ugrušaka), kao i protuupalne učinke. Sulodeksid se istražuje kao potencijalna terapija za venske ulkuse noge.

Ovaj Cochrane sustavni pregled objavljen je u lipnju 2016., a sadrži dokaze iz literature objavljene do srpnja 2015. godine. Cilj sustavnog pregleda bio je procijeniti djelotvornost i sigurnost sulodeksida u liječenju venskih ulkusa noge. Nakon pretraživanja niza medicinskih baza podataka uključena su četiri randomizirana kontrolirana pokusa u kojima je sudjelovalo ukupno 463 ispitanika (u dobi od 42 do 93 godine). Jedan pokus je bio dostupan samo kao objavljeni sažetak.

Metaanaliza tri randomizirana kontrolirana pokusa pokazuje da se udio ulkusa koji su potpuno zarasli može povećati ako se uključi liječenje sulodeksidom kao adjuvantna terapija lokalnoj terapiji (uključujući liječenje rane i kompresijsku terapiju) u usporedbi sa samom lokalnom terapijom; stopa potpunog zacjeljenja sa sulodeksidom bila je 49,4% u usporedbi sa 29,8% kad je primijenjena samo lokalna terapija. Ti dokazi o povećanju stope cijeljenja uz sulodeksid bili su niske kvalitete zbog utvrđenog rizika od pristranosti u uključenim pokusima. Nije jasno je li sulodeksid povezan s povećanjem stope nuspojava (4,4% sa sulodeksidom u odnosu na 3,1 bez sulodeksida). Dokazi za nuspojave bili su vrlo niske kvalitete zbog rizika od pristranosti i nepreciznih rezultata.

Zaključno, sulodeksid bi mogao povećati stopu cijeljenja venskih ulkusa noge kad se koristi zajedno s lokalnom terapijom rane. Međutim, dokazi su niske kvalitete i stoga bi se zaključci mogli promijeniti kad se objave nova istraživanja na tu temu. Nije jasno je li sulodeksid povezan s kakvim nuspojavama. Standardna doza, način i učestalost primjene sulodeksida u objavljenim kliničkim pokusima nisu jasno prikazani. Potrebna su stoga nova randomizirana kontrolirana istraživanja koja će uključiti veliki broj ispitanika i istražiti učinak sulodeksida na cijeljenje, ponovno javljanje ulkusa, kvalitetu života i troškove. 

Wu B, Lu J, Yang M, Xu T. Sulodexide for treating venous leg ulcers. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2016;6:CD010694.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 22 Br. 121/122