MEDIX, God. 26 Br. 146  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija / Obiteljska medicina HR ENG

Smjernice za liječenje ovisnosti o psihoaktivnim supstancijama (u obiteljskoj medicini)Guidelines for the treatment of addiction to psychoactive substances (in family medicine)

Hrvoje Tiljak

Hrvatski model liječenja bolesti ovisnosti podrazumijeva pristup liječenju ovisnosti kao i svakoj drugoj kroničnoj bolesti, odnosno naglašuje važnost liječenja u obiteljskoj medicini. Uz definicije bolesti ovisnosti, prikazana su pomagala u ranoj dijagnostici i pri razvijenoj bolesti ovisnosti: CAGE i AUDIT upitnik te Indeks ozbiljnosti bolesti ovisnosti (ASI-indeks). Opisani su djelovanje i kliničke indikacije za lijekove koje liječnik obiteljske medicine mora poznavati u liječenju bolesti ovisnosti: disulfiram, nalokson, naltrekson, metadon, buprenorfin i fiksna kombinacija naloksona i buprenorfina. Različiti programi liječenja lijekovima, kao i drugi oblici liječenja bolesti ovisnosti, prikazani su naglašujući ulogu liječnika obiteljske medicine u provođenju tih programa. S istim naglaskom prikazana su i hitna stanja vezana uz konzumaciju psihoaktivnih supstancija: akutna alkoholna intoksikacija s gubitkom svijesti, teška akutna intoksikacija opijatima (overdose), akutni alkoholni apstinencijski sindrom (delirium tremens) i apstinencijska kriza ovisnika o opijatima.

Ključne riječi:
dijagnostika; liječenje; obiteljska medicina; ovisnost; psihoaktivne supstancije

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 146

The Croatian model of addiction treatment implies an approach to addiction treatment like any other chronic disease, i.e. it emphasizes the importance of treatment in family medicine. In addition to the definitions of addiction, aids in early diagnosis and advanced addiction are presented: CAGE and AUDIT questionnaire and Addiction severity index (ASI index). Drug action and clinical indications for the drugs that a family doctor must know in the treatment of addiction are described: disulfiram, naloxone, naltrexone, methadone, buprenorphine and fixed combination of naloxone and buprenorphine. Various drug treatment programs as well as other forms of addiction treatment are presented, emphasizing the role of family physicians in their implementation. With the same emphasis, emergencies related to the consumption of psychoactive substances are presented: acute alcohol intoxication with loss of consciousness, severe acute opiate intoxication („overdose“), acute alcohol withdrawal syndrome (delirium tremens) and abstinence crisis in opiate addicts.

Key words:
addiction; diagnostics; family medicine; substance abuse; treatment