MEDIX, God. 27 Br. 150/151  •  Pregledni članak  •  Kardiologija HR ENG

Razumjevanje mehanizma mitralne regurgitacije u zatajivanju srcaUnderstanding the mechanism of mitral regurgitation in heart failure

Jadranka Šeparović Hanževački, Vlatka Rešković Lukšić, Sandra Jakšić Jurinjak, Nikola Bulj

Mitralna regurgitacija predstavlja valvularnu grešku kod koje dolazi do povrata volumena krvi iz šupljine lijevog ventrikula u šupljinu lijevog atrija i prema mehanizmu nastanka može se podijeliti na primarnu (bolest mitralnih listića), sekundarnu (najčešće bolest lijeve klijetke) i miješanu etiologiju. Učestalost mitralne regurgitacije u stalnom je porastu zbog čega je od presudne važnosti definirati etiologiju i procijeniti težinu valvularne greške u svrhu učinkovitog liječenja. Patofiziološki radi se o tipičnom volumnom opterećenju lijeve klijetke koje vremenom može progredirati u manifestno popuštanje srca. Ehokardiografija je temelj dijagnostke, procjene mehanizma nastanka i kvantifikacije težine mitralne regurgitacije. Napredak metoda oslikavanja srca, u prvom redu trodimenzijske i funkcionalne ehokardiografije, doveo je do pravovremenog i točnog prepoznavanja bolesnika koji zathtijevaju moderne kirurške i perkutane metode liječenja mitralne regurgitacije i poboljšanja ishoda liječenja.

Ključne riječi:
ehokardikardiografija; mehanizam; mitralna regurgitacija; patofiziologija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 27 Br. 150/151

Mitral regurgitation is a valvular disease in which there is a return of blood volume from the left ventricular cavity to the left atrial cavity and according to the etiology can be divided into: primary (mitral leaflet disease), secondary (usually left ventricular disease) and mixed etiology. The incidence of mitral regurgitation is constantly increasing, which is why it is crucial to define the etiology and assess the severity of the disease for the purpose of effective treatment. Pathophysiologically, this is a typical left ventricular volume overload that can progress over time to overt heart failure. Echocardiography is the basis for diagnosis, assessment of the mechanism of disease and quantification of the severity of mitral regurgitation. Advances in cardiac imaging methods, primarily three-dimensional and functional echocardiography, have led to the correct and accurate identification of patients who require modern surgical and percutaneous methods of treating mitral regurgitation and improving patient outcomes.

Key words:
echocardiography; mechanism; mitral regurgitation; pathophysiology