MEDIX, God. 26 Br. 146  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija / Obiteljska medicina HR ENG

Pristup bolesniku s depresivnim poremećajem u ordinaciji obiteljskoga liječnikaAccess to a patient with a depressive disorder in the family doctor’s office

Branislava Popović, Tina Zavidić, Ines Diminić Lisica

Depresivni poremećaj najčešći je psihički poremećaj današnjice i globalni je javnozdravstveni problem. Bolest je praćena znatnim pobolom i velikom stopom recidiva. Činjenica jest da je depresivni poremećaj još uvijek u svakodnevnoj praksi nedovoljno prepoznan i liječen. Prateći nove spoznaje o dijagnostici i liječenju, biopsihosocijalnim pristupom, obiteljski liječnik može otkriti oko polovinu slučajeva depresije u svojih bolesnika. Probir se može izvesti kliničkim alatima koji omogućuju pravodobno otkrivanje i primjereno liječenje. Izbor farmakoterapije ovisi o simptomima bolesti, komorbiditetu i stupnju težine bolesti. U primjeni lijekova (prvi, drugi, treći izbor) važno je prepoznati moguće nuspojave i pratiti moguće interakcije s drugim lijekovima. Smjernice preporučuju i liječenje psihoterapijom u blagome i umjerenomu obliku depresije. Obiteljski liječnik mora pratiti i evaluirati tijek liječenja, kako bi kvaliteta života osoba s depresivnim poremećajem bila što bolja, odnosno treba poticati procese oporavka. Razvijanje partnerskog odnosa liječnika i bolesnika u kojemu bolesnici imaju aktivniju ulogu u svojemu liječenju, može bitno utjecati na ishode liječenja.

Ključne riječi:
antidepresivi; depresija; obiteljska medicina; smjernice

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 146

Depressive disorder is the most common mental disorder today and a global public health issue. The disease is accompanied by significant morbidity and a high recurrence rate. The fact is that depressive disorder is still insufficiently recognized and treated in everyday practice. Following new insights into diagnosis and treatment, by practicing a bio-psychosocial approach a family physician can detect about half of the cases of depression in their patients. Screening can be performed with clinical tools that allow for timely detection and appropriate treatment. The choice of pharmacotherapy depends on the symptoms of the disease, its severity and comorbidities. Regarding drug administration (first, second, third choice), it is important to identify potential side effects and monitor possible interactions with other drugs. The guidelines also recommend psychotherapeutic treatment in mild to moderate depression. A family physician must monitor and evaluate the course of treatment in order to make the quality of life of people with depressive disorder as good as possible. Developing a physician-patient partnership, in which patients should take a more active role in their treatment, would have a significant impact on the outcome of the treatment.

Key words:
antidepressants; depression; family medicine; guidelines