MEDIX, God. 26 Br. 146  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija / Obiteljska medicina HR ENG

Primjena smjernica za liječenje anksioznih poremećaja u obiteljskoj mediciniGuidelines for the treatment of anxiety disorders in family medicine

Jelena Rakić Matić

Moderni, užurbani stil života pred svakoga pojedinca stavlja brojne izazove koji postaju izvor stresa koji najčešće izaziva anksioznost, kao jednu od najčešćih reakcija na stres i dovodi do povećanoga rizika za nastanak anksioznih poremećaja. Anksiozni su poremećaji, uz depresiju, među najčešćim mentalnim poremećajima u obiteljskoj medicini. Zato je potrebno poznavati kriterije za postavljanje dijagnoze nekoga od anksioznih poremećaja i smjernice za liječenje anksioznih poremećaja, osobito metode liječenja koje se mogu primijeniti u obiteljskoj medicini, kao i kriterije za konzultaciju sa psihijatrom. Svaka anksioznost nije odmah anksiozni poremećaj, a uloga liječnika obiteljske medicine jest da na vrijeme prepozna pacijente koji su pod rizikom za razvoj anksioznoga poremećaja te da djeluje preventivno i liječi poremećaje blaže kliničke slike. U svakodnevnomu radu poželjno je primjenjivati strukturirane upitnike pri postavljanju dijagnoze, kao i smjernice za farmakološko liječenje i liječenje psihosocijalnim intervencijama niskoga intenziteta, kao što su vježbe disanja i metode relaksacije te suportivni psihoterapijski pristup, za koji je liječnik obiteljske medicine educiran tijekom specijalizacije. Ako se radi o težim, kompliciranim slučajevima koji ne reagiraju na liječenje koje je preporučio liječnik obiteljske medicine, bolesnika je potrebno uputiti na konzultaciju psihijatru.

Ključne riječi:
anksiozni poremećaji; obiteljska medicina; smjernice

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 146

A modern, hectic lifestyle poses a number of challenges to each individual that become the source of the stress which most often causes anxiety as one of the most common reactions to stress, and leads to an increased risk of developing anxiety disorders. Anxiety disorders, along with depression, are among the most common mental disorders in family medicine. It is therefore necessary to know the criteria for diagnosing an anxiety disorder and the guidelines for treatment, especially the methods of treatment that can be applied in family medicine, as well as the criteria for consulting a psychiatrist. Not every anxiety is an anxiety disorder, and the role of a family doctor is to identify patients who are at risk of developing an anxiety disorder in a timely manner and to act preventively and treat disorders with a milder clinical presentation. In everyday work, it is desirable to use structured questionnaires in diagnosis, as well as guidelines for pharmacological treatment and treatment with low-intensity psychosocial interventions, such as breathing exercises and relaxation methods, as well as supportive psychotherapeutic approach for which the family physician is trained during residency. In the case of severe, complicated cases that do not respond to the treatment recommended by the family doctor, the patient should be referred to a psychiatrist.

 

 

Key words:
anxiety disorders; family medicine; guidelines