Prevalencija nerupturiranih cerebralnih aneurizmi u kineskoj populaciji

 

Činjenica da u literaturi podaci o prevalenciji nerupturiranih cerebralnih aneurizmi u velikoj mjeri variraju bila je motiv kineskim istraživačima da utvrde približnu prevalenciju ovog stanja u kineskoj populaciji kod osoba između 35 i 75 godina starosti. Rezultate svog rada su publicirali u časopisu Annals of Internal Medicine od 15. listopada 2013. godine.

Presječna studija je provedena u dvije zajednice u Kini, jednoj urbanoj i jednoj suburbanoj populaciji u blizini Shanghaija, a u njoj je sudjelovalo 4813 osoba starosti između 35 i 75 godina.

Dijagnostika korištena u ovoj studiji bila je 3D „time of flight“ MRangiografija, a nalaze su interpretirala tri dijagnostičara koja nisu bila upoznata s podacima bolesnika.

Rezultati su bili sljedeći – utvrđeno je sveukupno 396 nerupturiranih cerebralnih aneurizmi kod 336 ispitanika, dok je 4477 imalo uredan nalaz. Sveukupna prevalencija je iznosila 7%; s obzirom na spol je to iznosilo 5,5% za muškarce i 8,4% za žene. Najveća se učestalost ove dijagnoze pokazala u dobnoj skupini između 55 i 64 godina starosti. Najčešća lokalizacija je bila unutarnja karotidna arterija, a 90,2% aneurizmi je bilo manje od 5mm. Veći srednji promjer aneurizmi utvrđen je kod žena, u odnosu na muškarce (3,7mm vs. 3,2mm).

AMERICAN JOURNAL OF NEURORADIOLOGY http://www.ajnr.org

Dijagnostika korištena u ovoj studiji bila je 3D „time of flight“ MR-angiografija

 


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 19 Br. 107/108