MEDIX, God. 26 Br. 146  •  Pregledni članak  •  Psihologija HR ENG

Pozitivno mentalno zdravljePositive mental health

Gorka Vuletić, Ena Kantor

Mentalno zdravlje doprinosi kvalitetnijemu funkcioniranju pojedinaca, obitelji, zajednice te općenito društva. Izraz svjetske zdravstvene organizacije „nema zdravlja bez mentalnoga zdravlja“ jasno pokazuje prepoznanu važnost mentalnoga zdravlja. Nekoć su u mjerenju mentalnoga zdravlja dominirale mjere bolesti, poteškoća i simptoma te odsutnost psihopatoloških stanja. Danas se mentalno zdravlje definira kao stanje u kojemu osoba ostvaruje svoje sposobnosti, radi produktivno i plodonosno, može se nositi sa svakodnevnim stresom te doprinositi vlastitoj zajednici. S obzirom na to da je definirano kao zasebni konstrukt, razvijeni su upitnici koji zahvaćaju kontinuum pozitivnoga mentalnoga zdravlja. Mentalno je zdravlje ključna komponenta zdravlja, stoga je važno prepoznati čimbenike koji utječu na njega te istražiti smjer utjecaja, čime se djeluje i na opće zdravlje. Među najznačajnijim čimbenicima pokazali su se stres i bliski odnosi. Stres negativno utječe na mentalno zdravlje, a brojna su istraživanja pokazala da je socijalna podrška ostvarena kroz bliske odnose s drugim ljudima jedan od najznačajnijih zaštitnih čimbenika za mentalno zdravlje.

Ključne riječi:
pozitivno mentalno zdravlje; stres; socijalna podrška

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 146

Mental health contributes to the better functioning of individuals, families, communities and society in general. The World Health Organization’s phrase „there is no health without mental health“ clearly shows the recognized importance of mental health. In the past, the measurement of mental health was dominated by measures of illness, difficulties and symptoms as well as the absence of psychopathology. Today mental health is defined as a state of well-being in which every individual realizes his or her own potential, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to contribute to her or his community. Since it is defined as a separate construct, questionnaires have been developed that capture the continuum of positive mental health. Mental health is a key component of health, so it is important to identify the factors that affect it and explore the direction of impact, which also affects general health. Stress and close relationships proved to be among the most significant factors. Stress negatively affects mental health, and numerous studies have shown that the social support gained through close relationships with other people is one of the most important protective factors for mental health.

Key words:
positive mental health; stress; social support