MEDIX, God. 27 Br. 150/151  •  Pregledni članak  •  Kardiologija HR ENG

Optimalno liječenje bolesnika s kroničnim koronarnim sindromimaOptimal treatment of patients with chronic coronary syndromes

Davorka Lulić, Vjekoslav Tomulić, Luka Zaputović

Aktualne smjernice Europskog kardiološkog društva za stabilnu koronarnu bolest srca ističu dinamičku narav bolesti, uvode novi termin „kronični koronarni sindromi“ i razlikuju šest mogućih stanja ili scenarija. Stoga liječenje ne može kod svih bolesnika biti isto, nego treba biti prilagođeno obliku kroničnog koronarnog sindroma i individualnim osobinama svakog bolesnika. Optimalno liječenje uključuje opće nefarmakološke mjere u smislu zdravog načina života, kombinaciju odgovarajućih lijekova te razmatranje potrebe i moguću revaskularizaciju miokarda. Farmakološka terapija obuhvaća anti-ishemijske lijekove, zatim lijekove za prevenciju kardiovaskularnih događaja te optimalno liječenje glavnih čimbenika koronarnog rizika (hipertenzije, dislipidemije, šećerne bolesti). Odluka o potrebi perkutane ili kirurške revaskularizacije miokarda ovisi o prisutnosti anginoznih tegoba, ishemiji dokazanoj neinvazivnim metodama te lokalizaciji, stupnju i funkcionalnom značenju koronarnih stenoza na invazivnoj koronarografiji.

Ključne riječi:
farmakološka terapija; koronarna bolest; revaskularizacija miokarda

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 27 Br. 150/151

Current 2019 ESC Guidelines for stable coronary heart disease emphasize dynamic nature of the disease, introduce the new term „chronic coronary syndromes“ and distinguish six possible scenarios. Therefore, optimal treatment is not the same for every patient, but should be adapted to specific clinical scenario and individualized according to each patient's specific characteristics. Such treatment should include healthy lifestyle measures, combination of appropriate drugs, and in some cases myocardial revascularization. Pharmacological treatment consists of anti-ischaemic drugs, drugs for the cardiovascular events prevention, and optimal control of main coronary risk factors (arterial hypertension, dyslipidaemia, diabetes). The need for percutaneous or surgical myocardial revascularization is based on the existence of anginal symptoms, non-invasively documented ischaemia and the localization, degree and functional significance of coronary stenosis on invasive coronary angiography.

Key words:
coronary disease, drug therapy, myocardial revascularization