MEDIX, God. 22 Br. 123  •  Recenzija  •  Medicina rada HR ENG

Srebrenka Mesić, Nada Turčić, Jadranka Mustajbegović, ur.:
„Ocjena radne sposobnosti u zdravstvenom i mirovinskom osiguranju“


Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdavanja: 2016.
Format: 17x24 cm; Uvez: tvrdi
Opseg: 564 stranice, 24 poglavlja, 2 slike, 11 tablica, 118 literarnih navoda

 

Tijekom ustrojavanja sustava i izobrazbe liječnika iz zahtjevnog područja ocjene privremene i trajne sposobnosti za rad, izrada odgovarajućeg udžbenika nametnula se kao ishodišna točka edukacije, ali i odraz potreba za rad u praksi postupaka ocjene. Vodeća ideja za izradu tog djela bila je istaknuti dijagnoze koje su najzastupljenije među vodećim uzrocima izostanaka s posla, a prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti i srodnih zdravstvenih problema (MKB-10). Za svaku su navedenu dijagnozu bolesti, uz osnovne pojmove, definiciju, simptome i znakove bolesti, izdvojeni suvremeni dijagnostički postupci relevantni za ocjenu radne sposobnosti. Navedeni su prognoza bolesti i primjereno liječenje te je na osnovi toga predloženo orijentacijsko razdoblje do povratka na posao. Isto tako, za svaku su dijagnozu bolesti navedena klinička stanja koja onemogućuju povratak na radno mjesto.

Knjiga je prihvaćena kao udžbenik, djelo namijenjeno za sveučilišnu literaturu za nastavu na Poslijediplomskom specijalističkom studiju medicine rada i sporta na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, ali i za potporu u radu liječnicima-vještacima u zdravstvenom i mirovinskom sustavu, liječnicima obiteljske medicine te liječnicima specijalistima. Oni su uključeni u ocjenu radne sposobnosti i svakodnevno promatraju svakog osiguranika kao skup njegova zdravstvenog stanja, naobrazbe i zahtjeva radnog mjesta te moraju imati u vidu i mogućnost prilagodbe radnog mjesta kako bi osiguranik mogao nastaviti s radom u skladu sa svojim funkcionalnim mogućnostima i bez ugroze vlastita zdravlja, a s prihvatljivom produktivnošću.

Vođeni temeljnom odrednicom da je dijagnostika (grč. διαγνωστική) medicinska znanost ili umijeće prepoznavanja i utvrđivanja bolesti, odnosno grana medicine koja se bavi postavljanjem dijagnoze bolesti na osnovi specifičnih laboratorijskih nalaza, za utvrđivanje dijagnoze bolesti pojedinih organa ispitivanjem njihovih funkcija specifičnim metodama koje potvrđuju dijagnozu za potrebe ocjene radne sposobnosti, nužno je bilo posegnuti za dragocjenim znanjima vodećih specijalista i stručnjaka s iskustvom u području donošenja ocjene radne sposobnosti.

Vođene suvremenim pravilima i direktivama Europske unije te priručnicima Upravnog odbora socijalnomirovinske asocijacije članica EU-a (engl. European Union for Medicine in Assurance and Social Security, EUMASS), smjernicama zemalja članica EUMASSA i Vodičem Američke medicinske udruge (engl. American Medical Association Guide), urednicama je cilj bio uskladiti kriterije procjene sposobnosti za rad sa suvremenim znanstvenim i stručnim spoznajama, usklađujući ih sa zakonskim propisima Republike Hrvatske i na tome temeljenoj praksi.

Kako bi se pri ocjenjivanju privremene nesposobnosti ili trajne nesposobnosti za rad osigurala primjena načela pravednosti i izbjegla diskriminacija, liječnici-vještaci moraju biti nepristrani, neovisni i stručni. Unatoč visokom temeljnom medicinskom obrazovanju liječnika, nužna je trajna edukacija kako zbog napretka u području medicinske dijagnostičke obrade, tako i promjena u tehnologiji te uvjetima i načinu rada. Iz svega proizlazi potreba oblikovanja jedinstvenih smjernica za ocjenu sposobnosti za rad u sustavima zdravstvenog i mirovinskog osiguranja koje će se temeljiti na stvarnim ograničenjima za rad koja su posljedica odnosa zdravstvenog stanja i zahtjeva radnog mjesta.

Kako su izazovi postupaka procjene sposobnosti za rad izrazito složeni, usvajajući načela procjene sposobnosti za rad: ujednačenost kriterija, individualni pristup svakoj osobi u postupku ocjene te partnerske odnose svih uključenih sudionika, nastoji se načiniti okvir za primjereno djelovanje.

U nastanku knjige su, osim autorica i urednica Srebrenke Mesić, dr. med., univ. mag. medicine rada i sporta, prim. dr. sc. Nade Turčić, dr. med., i prof. dr. sc. Jadranke Mustajbegović, sudjelovala i 24 suradnika. Promocija je održana u Velikoj dvorani Hrvatskog liječničkog zbora 13. lipnja 2016. godine. Knjigu su predstavile dr. sc. Vesna Sitar Srebočan, dr. med., specijalistica medicine rada (Hrvatsko društvo za medicinska vještačenja HLZ-a), prof. dr. sc. Biserka Bergman Marković, specijalistica obiteljske medicine (Katedra za obiteljsku medicinu, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), Veronika Laušin, dr. med., specijalistica medicine rada, zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Davor Kakarigi, dr. med., zamjenik Zavoda za vještačenje profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Vlasta Zajic-Stojanović, dr. med., predsjednica Hrvatskog društva medicinskih vještaka zdravstvenog osiguranja HLZ-a te Anđa Raić, prof., glavna urednica Medicinske naklade d.o.o. iz Zagreba.