MEDIX, God. 21 Br. 115/116  •  Pregledni članak  •  Kirurgija HR ENG

Novosti u liječenju opeklina u djeceNews in the treatment of burns in children

Zoran Barčot, Božidar Župančić, Albin Stritar, Rok Kralj, Maša Hrelec Patrlj, Lidija Barčot

Liječenje dječjih opeklina posljednjih desetljeća, zahvaljujući brojnim tehnološkim inovacijama i dostupnošću primjene različitih bioloških, polusintetičkih i sintetičkih kožnih presadaka te obloga i različitih pripravaka, postalo je sve složenije i kirurški zahtjevnije, a preživljenje teško opečene djece i konačni rezultati liječenja sve su bolji. Mogućnosti poštednije nekrektomije, promjena strategije kirurškoga pristupa, nove slikovne metode prikaza, primjena vakuuma i modernih obloga za cijeljenje, uz poštivanje i dalje važećih doktrinarnih principa liječenja, rezultirali su novim iskustvima i nazivljem, definirajući usporedne kliničke puteve i mogućnosti bolje sveukupne akutne skrbi. Preventivne aktivnosti, snažan utjecaj informatičkih tehnologija na promjenu svakodnevnih navika djece, pad nataliteta i pozitivna zakonska regulativa, smanjili su apsolutni broj opeklinskih incidenata, posebno onih najtežih i životno ugrožavajućih, ostajući relativno više zastupljenima u djece u nižim socioekonomskim skupinama stanovništva. 

Ključne riječi:
djeca; kirurgija; obloge; opekline; presadci

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 21 Br. 115/116

Due to the numerous technological innovations and availability of various biological, semi-synthetic and synthetic skin grafts and dressings, treatment of burns in children has become more complex and surgically demanding over the last few decades, along with a higher a survival rate of severely burned children and better overall results. Options of conservative necrectomy, change of the surgical approach strategy, new imaging techniques, application of vacuum and modern healing dressings, while respecting valid doctrinal principles of treatment, have resulted in new experiences and terminology, also defining parallel clinical pathways and opportunities of better comprehensive acute care. Preventive activities, strong impact of information technology changing daily habits in children, decreasing birthrate and positive legislation have reduced the absolute number of burn accidents, particularly the most serious and life-threatening ones, remaining relatively more frequent in children of lower socio-economic groups of the population. 

Key words:
burns; children; dressing; grafts; surgery