Najveća znanstvena e-konferencija o starenju i održivosti zdravstvenog sustava

U sklopu Hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije od 3. do 5. lipnja 2020. godine u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organizirana je konferencija Better Future of Healthy Ageing 2020 (BFHA 2020). Konferenciju je organizirao Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu na poticaj i u suradnji s Ministarstvom znanosti i visokog obrazovanja i pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske. U organizaciji konferencije sudjelovali su i medicinski fakulteti u Rijeci, Splitu i Osijeku te drugi fakulteti Sveučilišta u Zagrebu: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Ekonomski fakultet, Hrvatski studiji i Kineziološki fakultet. Projekt organizacije konferencije financiran je sredstvima programa Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020 (Horizon 2020).

Na konferenciji je bilo 405 sudionika (214 aktivnih, 191 pasivan) iz više od 30 zemalja, održano je 85 izlaganja uz 18 moderiranih rasprava te izloženo više od 100 postera, uključujući i studentske postere.

Organizacijski izazov – COVID-19 i potres

Prvotno je konferencija trebala biti održana 6. i 7. travnja 2020., a predviđeni broj sudionika bio je 250. S obzirom na epidemiološku situaciju vezanu uz pandemiju COVID-19 te javnozdravstvene mjere koje su bile na snazi, to nije bilo moguće. Stoga je donesena odluka da će se BFHA 2020 konferencija odgoditi i održati tijekom lipnja. Međutim, uslijed zagrebačkog potresa u ožujku zgrada Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ i druge zgrade Medicinskog fakulteta teško su oštećene. To je utjecalo na odluku da se konferencija organizira na daljinu, u formi e-konferencije.

 

Konferencijom Better Future of Healthy Ageing 2020, u organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska je privukla svjetsku pozornost zdravstvene struke – na slici slijeva: doc. dr. sc. Sanja Musić Milanović i prof. dr. sc. Antoinette Kaić-Rak, voditeljice sekcije plenarnih predavanja

Priprema digitalne konferencije s više od 200 prijavljenih aktivnih sudionika i više od 200 pasivnih sudionika iz različitih gradova i zemalja predstavljala je izazov. Velik doprinos u organizaciji e-konferencije dala je IT služba Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a angažirana je vanjska tvrtka specijalizirana za organiziranje online konferencijskih događanja. Ukupno je u organizaciji konferencije sudjelovalo 105 osoba.

Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ bila je središnje mjesto koordinacije e-konferencije. U velikoj dvorani Škole narodnog zdravlja postavljena je pozornica i organiziran studio za prijenos uživo. Za pozvane goste i predstavnike konferencijskih odbora osigurano je tridesetak sjedećih mjesta, na propisanoj udaljenosti, u skladu s važećim javnozdravstvenim mjerama zbog epidemiološke situacije.

S obzirom na velik broj sudionika i gust raspored, valjalo je spriječiti moguće prekide u audiovideo vezama govornika usred izlaganja te eventualna kašnjenja. Stoga su sva izlaganja snimljena u videoformi unaprijed. Tijekom konferencije snimke izlaganja emitirane su u dvorani i online, a predavači su aktivno sudjelovali u 18 rasprava na kraju svakoga tematskog bloka koje su moderirali predsjedavatelji i moderatori u dvorani Škole narodnog zdravlja ili su se priključili online u realnom vremenu.

Na mrežnim stranicama konferencije objavljeno je više od 100 znanstvenih postera, kao i knjiga sažetaka u digitalnom izdanju „Liječničkog vjesnika“. Poseban tematski broj „Croatian Medical Journala“ posvećen zdravom starenju objavljen je također online.

Svaki dan konferencije počeo je uvodnim videom koji je ukratko prikazao povijest Medicinskog fakulteta i Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, ulogu Andrije Štampara u osnivanju Svjetske zdravstvene organizacije, istaknuo važnost koncepta zdravog starenja te predstavio tri glavne teme konferencije. Potom je slijedio blok pozvanih uvodnih predavanja i po pet tematskih blokova unutar tri glavne teme konferencije.

Početak desetljeća zdravog starenja

Ulaskom u 2020. počelo je desetljeće zdravog starenja. Prema projekcijama UN-a, svjetska populacija osoba iznad 60 godina će se udvostručiti do 2050. To predstavlja velik javnozdravstveni izazov za cijeli svijet. Tom tematikom, kao i važnošću razvoja zdravstvenih sektora i brojnim drugim temama, bavila se Better Future of Healthy Ageing 2020 (Bolja budućnost za zdravo starenje 2020) konferencija.

U uvodnom obraćanju na otvorenju konferencije potpredsjednica Europske komisije za demokraciju i demografiju Dubravka Šuica naglasila je kako je COVID-19 sve nas podsjetio da živimo u svijetu neizvjesnosti i rizika te konferencija pruža prijeko potrebnu priliku za raspravu o tome kako zajedno stimulirati istraživanja i inovacije za zdravlje i dobrobit stanovništva u kontekstu demografskih promjena koje zahvaćaju Europu. Istaknula je i kako aktivno starenje ima ulogu u rješavanju aktualnih i predvidljivih potreba starijih ljudi, a promicanjem sveobuhvatnih politika koje se bave zdravljem, sigurnošću, sudjelovanjem u radnim i volonterskim aktivnostima, obrazovanjem, društvenim i sportskim aktivnostima stvara se velik potencijal za dulji, zdraviji i aktivniji život.

Razlog današnjeg virtualnog sastanka je potaknuti istraživanja, implementacije i inovacije za upravljanjem zdravljem i dobrobiti starijih stanovnika. To je prijeko potrebno u kontekstu utjecaja pandemije COVID-19 i na živote i dobrobit starijih ljudi. Kao odgovor na COVID-19 vidjeli smo i nevjerojatne primjere inovacija, prilagodljivosti i suradnje za i sa starijim ljudima, istaknuo je u uvodnom obraćanju dr. Hans Kluge, direktor Europskog ureda Svjetske zdravstvene organizacije.

Osim pobjede nad bolešću, veliki test s kojim će se sve zemlje suočiti je pitanje zajedničke svrhe koje će oblikovati društvo nakon krize. Oporavak mora dovesti do drugačije ekonomije – ekonomija blagostanja u kojoj su ljudi u središtu. Naše kasnije životne godine prilika su za doprinos, uvažavanje i dobro zdravlje. Kao što je prof. Štampar isticao: U pitanju narodnog zdravlja ne smije se činiti razlika među ekonomski jakim i slabim. Naša povijest i ostavština dr. Andrije Štampara dokaz su da Hrvatska ima značaj u svjetskoj zdravstvenoj zajednici. Okupljanjem sudionika iz 30 zemalja, usprkos uvjetima epidemije i potresu koji je pogodio naš fakultet, pokazali smo da Hrvatsku podjednako cijene znanstvena i politička struka, rekao je dekan Medicinskog fakulteta u Zagrebu i predsjednik Upravnog odbora konferencije BFHA2020 Marijan Klarica.

Usvajanje zdravih životnih navika i stila života prevenirat će mnoge bolesti već u ranoj fazi pa ćemo, zahvaljujući tome, u starijoj dobi biti u boljoj kondiciji. Zahvaljujući modernim tehnologijama, mnogo se lakše može napraviti dijagnostika. Na važnost tih, ali i mnogih drugih tema nastojimo ukazati ovom znanstvenom e-konferencijom, zaključio je dekan Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Hrvatska ima pristupačnu zdravstvenu zaštitu

Ovo je najveća znanstvena konferencija koja se održala u sklopu predsjedanja Hrvatske Vijećem EU-a. Uvjereni smo da će zaključni Policy paper imati veliki značaj za hrvatski zdravstveni sustav, ali i za zdravstvene sustave svih zemalja članica EU-a, poručila je Mirjana Kujundžić Tiljak, ravnateljica Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ i predsjednica Organizacijskog odbora konferencije.

Gledajući hrvatski model javnog zdravstva, možemo reći da u odnosu na neke razvijenije države još uvijek imamo pristupačnu zdravstvenu zaštitu, a time i prevenciju. Čak postižemo usporavanje određenih procesa kako bi se ljudima olakšalo da dožive višu životnu dob uz što manje bolesti. Dobrim dijelom to možemo zahvaliti upravo dr. Andriji Štamparu, koji je bio začetnik javnog zdravstva/preventivne medicine u Hrvatskoj i svijetu te vodeći hrvatski autoritet na području epidemiologije, dodala je Kujundžić Tiljak.

 

Konferenciju je organizirao Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu na poticaj i u suradnji s Ministarstvom znanosti i visokog obrazovanja i pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske

Svima nam je dobro poznat bioetički učinak starenja na društvo, njegova emocionalna komponenta i naša naklonost prema precima. Na starenje bismo svi trebali gledati kroz ovu prizmu jer bi nas to moglo učiniti boljim ljudima. Trebali bismo iskoristiti sve svoje resurse i znanje za poticanje zdravog starenja. Moderne tehnologije i IT sektor mogu pridonijeti dobrobiti starijih osoba. Razvijenije zemlje već su iskoristite te resurse do maksimuma! Pandemija koja je u tijeku pokazala nam je da su ljudi slaba karika u lancu života na Zemlji. S tim u vezi imam podijeljene osjećaje jer, iako sam fasciniran razvojem tehnologije, posebno pametnih tehnologija i umjetne inteligencije, osjećam i strah da će priroda naći način da nam uzvrati. Stoga svoj govor završavam dvjema jednostavnim riječima: suživot i poštovanje. Prirodi i sebi, naravno uključujući i naše starije građane, naglasio je u uvodnom obraćanju potpredsjednik Hrvatskog sabora akademik Željko Reiner, predsjednik Znanstvenog odbora konferencije.

Izvrsne ocjene organizatorima

Prvi dan konferencije počeo je nizom pozdravnih govora i uvodnih izlaganja – uživo ili online. Sudionike konferencije pozdravili su organizatori konferencije, rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras, predsjednik Hrvatskog liječničkog zbora prof. dr. sc. Željko Krznarić, predsjednik Hrvatske liječničke komore dr. sc. Krešimir Luetić, ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan GrlićRadman, ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Marko Pavić te ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Vesna Bedeković, ministar zdravstva i izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske prof. dr. sc. Vili Beroš, direktor regionalnog Europskog ureda Svjetske zdravstvene organizacije dr. Hans Kluge i potpredsjednica Europske komisije za demokraciju i demografiju Dubravka Šuica.

Drugi dan završio je dodjelom nagrade za najbolji poster u svakoj od tri glavne teme konferencije, a dodijeljene su i dvije nagrade za najbolje studentske postere. Treći i posljednji dan konferencije završio je panel-diskusijom uživo u kojoj je sudjelovalo 18 sudionika iz nekoliko zemalja i tijekom koje je usvojen Policy Paper.

Nakon konferencije poslan je on-line obrazac za anonimnu evaluacijsku anketu. Iako je za organizaciju e-konferencije na raspolaganju bilo iznimno kratko vrijeme, a organizatori nisu imali iskustava u takvoj organizaciji, ocjene za organizaciju bile su izvrsne. Više od 95% sudionika koji su ispunili anonimnu anketu složilo se da je konferencija bila iznimno korisna i važna te da im je dala uvid u najvažnija pitanja zdravog starenja i istaknula najvažnije probleme zdravog starenja. Da ih je konferencija potaknula na poduzimanje aktivnosti vezane uz zdravo starenje, izjasnilo se 94% sudionika. Oko 95% sudionika bilo je zadovoljno mrežnim stranicama konferencije i postupkom registracije i pristupa sadržajima, a oko 90% sudionika zadovoljno je tehničkom kvalitetom videoprezentacija i panel-diskusija.

Zdravo starenje i budućnost Europe

BFHA 2020 konferencija pridonijela je realizaciji prva dva strateška cilja predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije – Europa koja raste ujednačeno, uključivo i održivo i Europa koja povezuje.

Na konferenciji su predstavljene nove znanstvene spoznaje vezene uz starenje bioloških sustava kroz teme regenerativne medicine, neuroznanosti, kliničke medicine i drugih područja medicine, s naglaskom na personaliziranu i integriranu medicinu. Prikazan je utjecaj pametnih tehnologija na ekosustave prilagođene starijim osobama poticanjem rasprave o povećanju inovacija i rješenja za okoliš prilagođen starosnoj dobi. U konačnici, analizirana su i pitanja starenja i održivosti zdravstvenog sustava na različitim razinama, od institucionalne, preko regionalne i državne, sve do EU razine.

E-konferencija završila je panel-diskusijom u kojoj su sudjelovali eminentni hrvatski i svjetski znanstvenici. Na konferenciji je usvojen Policy Paper koji objedinjuje preporuke za zdravije starenje i održivost zdravstvenih sustava te će biti ugrađen u Green Paper on Ageing, izvanzakonodavnu inicijativu u okviru šestog prioriteta novog programa rada Europske komisije nazvanog „Novi poticaj europskoj demokraciji“. Program bi trebao biti usvojen u siječnju 2021. te dati političke smjernice uvažavajući utjecaj nove demografske stvarnosti na socijalnu i regionalnu politiku, zdravstvo, financije kao i digitalnu povezanost, vještine i integraciju.

BFHA 2020 Policy Paper
BFHA 2020 Policy Paper istaknuo je sljedeća prioritetna područja istraživanja i djelovanja koja bi trebala biti planirana u okviru različitih shema financiranja Europske komisije kako bi se smanjila smrtnost i pojavnost određenih bolesti povezanih sa starenjem:
1) Translacijska istraživanja moždanih bolesti koja će unaprijediti spoznaju funkcioniranja mozga
2) Istraživanja uzroka nastanka i mehanizama koji će smanjiti i spriječiti pojavu sindroma krhkosti, specifičnog za stariju populaciju
3) Istraživanja cjelovitih društvenih posljedica neuroloških i mentalnih poremećaja
4) Istraživanja poremećaja spavanja snažno povezanih s dobi
5) Istraživanja utjecaja spolnih, dohodovnih i zemljopisnih razlika na breme bolesti starije populacije, kao i javnozdravstvena istraživanja unaprjeđenja zdravlja i sprečavanja bolesti povezanih s dobi
6) Istraživanja novih AI i IT rješenja koja mogu pomoći u promicanju zdravlja, sprječavanju bolesti i ublažavanju bremena bolesti povezanih s dobi i očuvanjem zdravlja starije populacije
7) Istraživanja uzroka i posljedica polifarmacije te konkretnih načina za smanjenje s njom povezane smrtnosti i pobola u starijoj populaciji
8) Razvijanje mehanizama koordinacije unutar EU-a u svrhu povećanja brzine, učinkovitosti i djelotvornosti kliničkih ispitivanja lijekova posebno namijenjenih liječenju kroničnih stanja u starijih bolesnika
9) Intervencijska istraživanja obrazovanja i osposobljavanja njegovatelja u specifičnim uvjetima vezanim uz starenje, financirana kroz programe EU-a
10) Primijenjena istraživanja orijentirana na smanjenje ranjivosti i poboljšanje otpornosti, smanjenje socijalne izolacije i promicanje socijalne uključenosti starijeg stanovništva kao i zdravog ubranog planiranja diljem EU-a, financirana kroz programe EU-a
11) Pronalaženje održivih mehanizama razmjene podataka i spoznaja o najučinkovitijim praksama i inovacijama temeljem znanstvenih dokaza potrebnih za transformaciju nacionalnih zdravstvenih sustava u svrhu sprečavanja i liječenja kroničnih bolesti te osiguranju socijalnih uvjeta koji utječu na zdravlje i dobrobit starije populacije
12) Poticanje rasprave unutar Europske komisije o sljedećim pitanjima:
a) je li na razini EU-a potrebno dogovoriti stvaranje paneuropskih politika koje će definirati minimalni standard socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za starije stanovništvo svih europskih građana, a što podrazumijeva i stvaranje posebnog fonda koji može pomoći smanjenju nejednakosti po različitim dobnim skupinama i državama članicama EU-a
b) je li, u svjetlu pandemije COVID-19, koja ima osobito visoku stopu smrtnosti među starim ljudima, a posebice među osobama u skrbništvu i pacijentima, na razini EU-a potrebno dogovoriti stvaranje paneuropskih politika koje mogu osigurati bolju koordinaciju brzog reagiranja među državama članicama EU-a, po načelu solidarnosti i supsidijarnosti u izvanrednim situacijama uvažavajući specifične potrebe svake države članice EU-a

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 26 Br. 143