MEDIX, God. 16 Br. 86
«   »

Narudžba broja

Tema broja

Osiguranje kvalitete zdravstvene zaštite: bolesnikova sigurnost – bolesnik u središtu

Gost urednik:
doc. dr. sc. Jasna Mesarić
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu – bolnička transfuzijska jedinica pri KB Merkur, Hrvatsko društvo za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite


 

Uvodnik
Otvoren pristup

Jasna Mesarić 
Puni tekst | PDF

Bolesnikova sigurnost, bolesnik u središtu i programi Svjetske zdravstvene organizacije
Jasna Mesarić, Antoinette Kaić-Rak 
Sažetak

Klinički put za moždani udar
Vida Demarin, Vanja Bašić Kes 
Sažetak

Sigurnost bolesnika na bubrežnom nadomjesnom liječenju
Knotek, Mladen 
Sažetak

Bolesnikova sigurnost u perioperacijskom liječenju
Višnja Majerić Kogler 
Sažetak

Klinički putevi - sigurni put za poboljšanje kliničke prakse
Karolina Kalanj, Ana Stavljenić Rukavina, Stipe Orešković, Karl Karol, Vildana Doder 
Sažetak

Kvaliteta zdravstvene zaštite kroz razine zdravstva - rizik primopredaje bolesnika
Drago Paušek 
Sažetak

Mjere za poboljšanje kvalitete zdravstvene skrbi
Ana Stavljenić-Rukavina, Karolina Kalanj 
Sažetak

Indikatori mentalnog zdravlja – indikatori kvalitete liječenja duševnih bolesnika
Vlado Jukić, Petra Brečić, Draženka Ostojić, Željko Majdančić 
Sažetak

Sigurnost liječenja bolesnika u sustavu mentalnog zdravlja
Slađana Štrkalj Ivezić, Lana Mužinić, Ema Gruber 
Sažetak

Edukacija – važan element bolesnikove sigurnosti
Davor Štimac, Jasna Mesarić 
Sažetak

Unapređenje procesa skrbi u zdravstvenom sustavu - primjer edukacijsko-intervencijskog projekta
Aleksandar Džakula, Selma Šogorić 
Puni tekst

Procjena kulture bolesnikove sigurnosti
Ivan Šklebar, Duška Šklebar 
Sažetak

Sestrinska paradigma i sigurnost bolesnika
Brankica Rimac, Josipa Bišćan 
Sažetak

Inicijativa „Lijepa bolnica“: kvaliteta radnog mjesta za kvalitetu zdravstvene skrbi
Hana Fazlić, Jadranka Mustajbegović 
Sažetak

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Osiguranje kvalitete zdravstvene zaštite: bolesnikova sigurnost – bolesnik u središtu
Otvoren pristup

I u ovom broju „Medixa“, u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom (HLK), priredili smo za vas test znanja namijenjen provjeri stručnosti u postupku trajne medicinske izobrazbe. Test znanja sadrži 70 pitanja koja se odnose na sadržaj naslovne teme „Sigurnost bolesnika – bolesnik u središtu“. Pozitivno riješene testove (najmanje 60% vaših točnih odgovora) vrednovat će Povjerenstvo za trajnu izobrazbu HLK sa 7 bodova, a rezultati će, osim u „Medixu“, biti objavljeni u „Liječničkim novinama“, što će, ujedno, biti potvrda vaših ostvarenih bodova u postupku stručnoga medicinskog usavršavanja.

Za dodjelu bodova u sustavu trajne izobrazbe uzimat će se u obzir samo pozitivno riješeni testovi dostavljeni na originalnom obrascu (umetku) iz tiskanog izdanja Medixa najkasnije do 16. lipnja 2010. godine.

 
PDF

Pregledni stručni članci

Radiologija

Uloga slikovnih metoda u detekciji komplikacija arterijske hipertenzije
Maja Hrabak Paar, Mario Lušić, Ivica Sjekavica, Ranka Štern Padovan 
Sažetak

Dijetetika

Intolerancija na histamin
Darija Vranešić Bender, Donatella Verbanac, Željko Krznarić 
Sažetak

Medicinska elektronika

Sigurnost strojne ventilacije u bolesnika u jedinicama intenzivne njege - novo razdoblje: inteligentna ventilacija
Vedran Čuček, Dragutin Čuček 
Sažetak

Hematologija

Novi antitrombotici u prevenciji i liječenju venske tromboembolije
Silva Zupančić Šalek 
Sažetak

Dermatovenerologija

Korektivna dermatologija danas
Jasna Lipozenčić, Zrinka Bukvić Mokos 
Sažetak

Oftalmologija

LIPCOF i lubrikacija oka
Igor Petriček, Tvrtka Benašić, Mario Bradvica, Dorotea Ivančić, Goranka Petriček, Marija Štefanović 
Sažetak

Radna terapija

Radna terapija u službi holističke medicine
Dubravka Šimunović, Dijana Škrbina 
Sažetak

Stomatologija

Alternativni pristup implantološko-protetskoj terapiji u stomatologiji
Davor Illeš 
Sažetak

Razgovori

Interna medicina

Prof. dr. sc. Bojan Jelaković: Aktualni pristup hipertenziji u Hrvatskoj
Lea Rukavina 
Puni tekst

Interna medicina

Prof. Krzysztof Narkiewicz: Pretilost i hipertenzija
Lea Rukavina 
Puni tekst

Interna medicina

Prof. Renata Cifkova: Usklađivanje smjernica i kliničke prakse u liječenju hipertenzije
Lea Rukavina 
Puni tekst

Interna medicina

Prof. Graham MacGregor: Nacionalni programi smanjivanja unosa kuhinjske soli
Lea Rukavina 
Puni tekst

Interna medicina/Neforologija

Doc. dr. sc. Sanjin Rački: Nadomještanje bubrežne funkcije u Hrvatskoj
Lea Rukavina 
Puni tekst

Obiteljska medicina

Dr. Mario Malnar: I. kongres Koordinacije hrvatske obiteljske medicine
Lea Rukavina 
Puni tekst

Stomatologija

Dr. stom. Gary Unterbrink: Nova razmišljanja u stomatologiji - uloga stomatologa u liječenju migrene i tenzijskih glavobolja
Lea Rukavina 
Puni tekst

Stomatologija

Dr. Dinos Kountouras: Mogućnosti estetskih tretmana u stomatologiji
Lea Rukavina 
Puni tekst

Stomatologija

Prof. dr. sc. Ingrid Grunert: Protetika i implantologija - sadašnjost i budućnost
Lea Rukavina 
Puni tekst

Osvrti

Gerontologija

Izborna skupština i 169. gerontološka tribina Hrvatskog društva za gerontologiju i gerijatriju - Četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege u domovima za starije
Spomenka Tomek- Roksandić, Marica Lukić, Mate Ljubičić, Ana Deucht, Mara Županić, Dragica Šimunec, Sanja Blažeković-Milaković, Nada Tomasović-Mrčela, Zijad Duraković, Luka Kovačić 
Puni tekst

Komunikacija u krizi
Maša Bulajić 
Puni tekst

Javno zdravstvo

Uključenost svih sudionika zdravstvene zaštite u poboljšanju kvalitete liječenja i sigurnosti bolesnika
Piera Poletti 
Puni tekst

Javno zdravstvo

Uključenost svih sudionika zdravstvene zaštite u poboljšanju kvalitete liječenja i sigurnosti bolesnika
Piera Poletti 
Puni tekst

Akreditacija - instrument za unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite
Renato Mittermayer 
Puni tekst

Kolumne

Bioetika

Život je lijep!
Otvoren pristup

Kiril Temkov, Jasminka Pavelić 
Puni tekst

Stručna događanja

Sponzorirane reportaže

Novosti