MEDIX, God. 14 Br. 79
«   »

Narudžba broja

Tema broja

Nove spoznaje u prevenciji, dijagnostici i liječenju moždanog udara

Gošća urednica:
prof. dr. sc. Vida Demarin
Predsjednica Hrvatskog društva za neurovaskularne poremećaje Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatskog društva za prevenciju moždanog udara,
Klinika za neurologiju, KB "Sestre milosrdnice", Zagreb


 

Uvodnik
Otvoren pristup

Vida Demarin 
Puni tekst | PDF

Nove spoznaje o moždanom udaru
Vida Demarin 
Sažetak

Epidemiologija cerebrovaskularnih bolesti
Vlasta Hrabak-Žerjavić, Verica Kralj 
Sažetak

Novi pristup klasifikaciji moždanog udara
Dragutin Kadojić 
Sažetak

Algoritam zbrinjavanja bolesnika s TIA-om
Ivo Lušić 
Sažetak

Suvremene metode radiološke dijagnostike moždanog udara
Goran Pavliša, Ranka Štern-Padovan 
Sažetak

Značaj neurosonoloških metoda u dijagnostici i terapiji cerebrovaskularnih bolesti
Arijana Lovrenčić-Huzjan 
Sažetak

Telemedicina u trijaži bolesnika s moždanim udarom
Tomislav Breitenfeld 
Sažetak

Nove smjernice u prevenciji moždanog udara
Vida Demarin, Vlasta Vuković, Zlatko Trkanjec 
Sažetak

Dislipidemije i cerebrovaskularne bolesti
Željko Reiner 
Sažetak

Primarna i sekundarna prevencija moždanog udara: kontrola arterijske hipertenzije
Petar Kes, Ivana Jurić, Vanja Bašić-Kes, Vida Demarin 
Sažetak

Algoritam dijagnostike i liječenja bolesnika s moždanim udarom
Vesna Vargek Solter 
Sažetak

Pušenje i moždani udar
Nevenka Čop-Blažić, Iris Zavoreo 
Sažetak

Moždani udar u osoba mlađe životne dobi
Vanja Bašić Kes, Vida Demarin 
Sažetak

Neurološke komplikacije Anderson-Fabryjeve bolesti
Vida Demarin, Vanja Bašić Kes 
Sažetak

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Nove spoznaje u prevenciji, dijagnostici i liječenju moždanog udara
Otvoren pristup

I u ovom broju „Medixa“, u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom (HLK), priredili smo za vas test znanja namijenjen provjeri stručnosti u postupku trajne medicinske izobrazbe. Test znanja sadrži 70 pitanja, koja se odnose na sadržaj naslovne teme „Nove spoznaje u prevenciji, dijagnostici i liječenju moždanog udara”. Pozitivno riješene testove (najmanje 60% vaših točnih odgovora) vrednovat će Povjerenstvo za trajnu izobrazbu HLK sa 7 bodova, a rezultati će, osim u „Medixu”, biti objavljeni u „Liječničkim novinama”, što će, ujedno, biti potvrda vaših ostvarenih bodova u postupku stručnog medicinskog usavršavanja.

 
PDF

Pregledni stručni članci

Interna medicina

Suvremeni pristup prevenciji udruženih čimbenika rizika za kardiovaskularne bolesti
Željko Reiner 
Sažetak

Interna medicina

Liječenje erektilne disfunkcije inhibitorima fosfodiesteraze 5 kod kardiovaskularnih bolesnika
Darko Počanić 
Sažetak

Ginekološka onkologija

Suvremene spoznaje u prevenciji raka vrata maternice
Magdalena Grce, Goran Grubišić 
Sažetak

Pedijatrija

Invazivna pneumokokna bolest u djece – mogućnost prevencije cijepljenjem
Goran Tešović 
Sažetak

Školska medicina

Tjelesna aktivnost i zdravlje studenata
Romana Caput-Jogunica, Tonka Čavlek, Sanj Ćurković, Marija Džepina 
Sažetak

Psihijatrija

Suicidalnost duševnih bolesnika
Vera Folnegović Šmalc 
Sažetak

Stomatologija

Gubitak tvrdih zubnih tkiva uzrokovan oralnim parafunkcijama
Ivona Bago, Adnan Ćatović, Vesna Fugošić 
Sažetak

Razgovori

Kardiologija

Prof. dr. Stevo Julius: Hipertenziju liječiti u prvom stadiju bolesti
Lea Rukavina 
Puni tekst

Kardiologija / Kirurgija

Dr. Tomislav Mihaljević: Dometi kardijalne kirurgije
Lea Rukavina 
Puni tekst

Javno zdravstvo

Dr. Agis D. Tsouros: Učiniti izbor zdravog života lakim izborom
Lea Rukavina 
Puni tekst

Javno zdravstvo

Dr. Zvonimir Šostar: Zdravlje u Zagrebu
Lea Rukavina 
Puni tekst

Kolumne

Bioetika

VII. bioetički skup u Lošinju
Otvoren pristup

Jasminka Pavelić 
Puni tekst

Podlistak

Medixova medicinska biblioteka

Posebnosti primjene lijekova u starijoj dobi – 3. dio
Zijad Duraković 

Novosti