MEDIX, God. 19 Br. 107/108  •  Pregledni članak  •  Klinička citologija HR ENG

Interpretacija citološkog nalazaInterpretation of the cytological report

Sandra Kojić Katović, Ankica Vasilj

Klinička je citologija interdisciplinarna dijagnostička struka medicine, koja na temelju mikroskopske analize stanica različitih bioloških uzoraka prepoznaje fiziološka stanja, otkriva i dijagnosticira benigne, premaligne i maligne patološke procese. Materijal za citološku analizu najčešće je epitel koji se spontano ljušti ili se do njega dolazi punkcijom organa ili tvorbi te punkcijom koštane srži. Punkcija se može raditi „na slijepo“ kod palpabilnih tvorbi ili pod kontrolom neke od vizualizacijskih metoda, što je metoda izbora, pogotovo ako je obavlja citolog koji preparat i analizira. U interpretaciji citološkog nalaza bitna je morfološka analiza preparata, koja uz kliničke podatke o bolesniku potvrđuje dijagnozu. U određenim slučajevima primjenjuju se dodatne metode kao što su citokemija, imunocitokemija, imunofenotipizacija ili citogenetika. Na temelju navedenoga, donosi se zaključak koji treba biti jasan, sažet, klinički značajan, uz korištenje nomenklature razumljive kliničarima u istoj i u drugim ustanovama. 

Ključne riječi:
citološki nalaz; interpretacija citološkog uzorka; punkcija; stanična biologija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 19 Br. 107/108

Clinical cytology is an interdisciplinary diagnostic field of medicine that performs microscopic analyses of cells of various biological specimen in order to recognize physiological states, as well as detecting and diagnosing benign, premalignant and malignant pathological processes. Spontaneously desquamated epithelium or material obtained by fine-needle aspiration (FNA) of organs, masses and bone marrow are common materials used for cytological analysis. FNA can be done “blindly” for palpable masses, or under the control of some visualization methods, which is the method of choice, especially if it is done by the cytologist who also analyzes the slides. While interpretating cytological reports, the most important thing is the morphological analysis of specimen which contributes to detecting the correct diagnosis alongside the clinical information. In certain cases additional methods such as cytochemistry, immunocytochemistry, immunophenotipization and cytogentics are used. Based on the above mentioned, the cytopathologists come to a conclusion that has to be clear, concise, clinically relevant and must use clear nomenclature understood by clinicians in the same or different institution. 

Key words:
cell biology; cytological sample; data interpretation; fine-needle aspiration cytology