Knjiga na dar

Tjelesno vježbanje i zdravlje

Marjeta Mišigoj-Duraković i suradnici

Tjelesno vježbanje i zdravlje

Izdavač: Znanje
Godina izdanja: 2018.
Format: 17 x 24 cm
Uvez: meki
Opseg: 560 stranica
ISBN: 978-953-343-702-6

Tjelesna aktivnost preduvjet je za zdraviju populaciju i javnozdravstveni prioritet Svjetske zdravstvene organizacije u razdoblju 2018. - 2030. godine. Knjiga Tjelesno vježbanje i zdravlje doprinos je hrvatske znanstvene zajednice tim smjernicama. Drugo dopunjeno izdanje sinteza je rada prof. dr. sc. Marjete Mišigoj-Duraković i 25 suradnika - znanstvenika i sveučilišnih nastavnika, koji iznose nova saznanja i preporuke u ovom interdisciplinarnom području.

Knjiga obuhvaća spoznaje o biološkim mehanizmima kojima tjelesna aktivnost i vježbanje utječu na zdravlje te preveniraju i odgađaju kronične srčano-žilne i metaboličke bolesti i poremećaje (bolesti srca i krvožilja, dijabetes, povišeni arterijski tlak, pretilost, mentalno zdravlje). Danas se zdravlje ne smatra samo stanjem čovjeka koji nije bolestan već i njegovim pravom i osnovom za kvalitetan svakodnevni život. Biti zdrav znači moći održavati to stanje kao i prevenirati sve što bi ga moglo ugroziti.

Autori donose i zdravstvene preporuke za tjelesnu aktivnost i vježbanje za osobe različite dobi, kao i za one sa zdravstvenim rizicima i s najčešćim srčano-žilnim bolestima te zdravstvene preporuke u vezi s ograničenjem vježbanja i sportskog treniranja. Tekst je lako razumljiv, dobro sistematiziran i metodički jasno koncipiran te može biti zanimljivo i edukativno štivo i široj publici.

Smjernice u praksi obiteljskog liječnika

Biserka Bergman Marković, Ines Diminić Lisica, Milica Katić i suradnici

Smjernice u praksi obiteljskog liječnika

Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdanja: 2020.
Format: 17 x 24 cm
Uvez: tvrdi
Opseg: 358 stranica
ISBN: 978-953-176-951-8

Namjena je ovog udžbenika prilagoditi i oblikovati smjernice sukladno specifičnostima rada obiteljskih liječnika i zbrinjavanja bolesnika u obiteljskoj medicini. Za autore i urednike bilo je izazovno promišljati smjernice na način koji odgovara izboru najboljeg pristupa bolesniku u praksi obiteljskog liječnika.

Poznato je kako se liječnici obiteljske medicine u svom radu međusobno izrazito razlikuju, a te su razlike uzrokovane značajkama zdravstvenog sustava, populacije u skrbi, ali i značajkama samih liječnika. Smanjenju neopravdanih razlika u radu liječnika može se pridonijeti jedino prenošenjem znanja utemeljenoga na znanstvenim dokazima te primjenom usuglašenih smjernica. Međutim, prema istraživanjima, primjena smjernica u obiteljskoj medicini, ali i u drugim granama medicine, još je uvijek nedostatna. Poseban problem nastaje u obiteljskoj medicini jer su smjernice oblikovane za određenu bolest, a malokad dostatno obuhvaćaju nužne komponente cjelovite skrbi za bolesnika te posebice kompleksne potrebe skrbi za bolesnike s više istovremeno pridruženih bolesti. Zato se nameće potreba za razvojem smjernica koje bi trebale sadržavati preporuke za intervencije u bolesnika s multimorbiditetom te s informacijama o rizicima pojedinih intervencija.

Nadamo se da će se obiteljski liječnici u svojoj praski često koristiti preporukama sadržanima u ovom udžbeniku i da će ovaj udžbenik potaknuti razmišljanja o sadržaju i primjeni smjernica u obiteljskoj medicini.

Bol

Vanja Bašić Kes i suradnici

Bol

Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdanja: 2019.
Format: 17 x 24 cm
Uvez: tvrdi
Opseg: 206 stranica
ISBN: 978-953-176-855-0

Knjiga predstavlja svrsishodan i sveobuhvatan pregled najčešćih, ali i rijetkih bolnih sindroma u području kliničke neurologije i dentalne medicine te omogućuje znanstvenu podlogu za razumijevanje patofiziologije boli, usmjeravajući liječnika prema optimalnoj obradi bolesnika s boli.

Udžbenik sveobuhvatno prikazuje patofiziološke mehanizme nastanka boli i najsuvremenije metode u dijagnostici i liječenju boli, te ističe važnost multidisciplinarnog pristupa koji je osnovni obrazac liječenja boli. Prema poglavljima, detaljno su prikazani: patofiziologija boli, dijagnostika boli i bolnih sindroma, opći principi liječenja boli, neuropatska i orofacijalna bol, glavobolje, cervikalni sindrom, boli u leđima (torakalni i lumbosakralni sindrom), kronični bolni sindromi, viscelarna, maligna i psihogena bol.

Namijenjen je studentima medicinskih i stomatoloških fakulteta, neurolozima, internistima,, stomatolozima te liječnicima obiteljske medicine, kao i svima koji se bave dijagnostikom i liječenjem boli.

 

Ortopedska propedeutika

Damir Matoković, Marko Pećina, Miroslav Hašpl

Ortopedska propedeutika

Izdavač: Medicinska naklada
Godina izdanja: 2019.
Format: 21 x 30 cm
Uvez: tvrdi
Opseg: 324 stranica
ISBN: 978-953-176-906-8

Klinički je pregled pola dijagnoze (ponekad i potpuna dijagnoza), a bez točne dijagnoze nema ni uspješnog liječenja. Nažalost, u današnjoj tehnološki visokorazvijenoj medicini klinički pregled već je gotovo zaboravljena vještina za koju treba primjereno teorijsko znanje, ali i višegodišnje praktično iskustvo. Značajan dio kliničkog pregleda čine klinički tekstovi, tj. postupci kojima ispitujemo funkcionalno (normalno) ili patološko (poremećeno) stanje pojedinih zglobova ili određenih cjelina lokomotornog sustava.

U uvodnom dijelu knjige opisana su opća načela kliničkog pregleda lokomotornog sustava, a u specijalnom dijelu sustavno su opisani i ilustrirani najčešće primjenjivani klinički testovi u u ortopediji, i to na temelju spoznaja iz svjetske medicinske literature i iskustva autora ove knjige.

Knjiga je nazvana Ortopedska propedeutika jer riječ propedeutika znači prethodna pouka, prvi nauk, pripravno obučavanje, prednaobrazba, uvod u neki nauk, a u knjizi opisani klinički tekstovi služe upravo svladavanju vještine pregleda i postavljanja točne dijagnoze u ortopediji.

Knjiga sadržava 763 fotografije i 293 crteža( ukupno 1056 ilustracija), koji prikazuju izvođenje kliničkih testova, te 258 literaturnih navoda.

Kronične komplikacije šećerne bolesti u primarnoj i zdravstvenoj zaštiti

Marija Vrca Botica, Ivana Pavlić Renar

Kronične komplikacije šećerne bolesti u primarnoj i zdravstvenoj zaštiti

Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdanja: 2020.
Uvez: meki
Opseg: 66 stranica
ISBN: 978-953-176-972-3

Sve je veća pojavnost šećerne bolesti u populaciji. Bolest je doživotna, neizlječiva. No velike su mogućnosti kontrole pa aktivan pristup u zdravstvenoj skrbi omogućuje dug i kvalitetan život oboljelih. Najveći zahtjev je rano otkrivanje i zaustavljanje progresije bolesti po ciljnim organima, odnosno komplikacija šećerne bolesti. Za to je bitan multidisciplinarni pristup, što treba navrijeme uključiti i koordinirati. Pri tom je ključna uloga tima primarne zdravstvene zaštite u skrbi. Svrha ovog priručnika jest da bude podsjetnik na osnove otkrivanja i praćenja komplikacija šećerne bolesti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti: ordinacijama obiteljske medicine i patronaži

U priručnik su uključena poglavlja o pristupu najčešćim komplikacijama šećerne bolesti prema današnjim medicinskim dostignućima u procesu otkrivanja i zbrinjavanja. Poštovana su najnovija načela primarnih liječnika kao davatelja usluga u zbrinjavanju komplikacija, a postupci su prikazani sažeto, prema specifičnosti pojedinih postupaka.

Posebno je poglavlje o motivaciji bolesnika za liječenje, što je velik problem svih kroničnih stanja, ne samo šećerne bolesti.
Ključnu ulogu u zbrinjavanju komplikacija imaju zdravstveni izvršitelji u okviru zdravstvenog sustava.

Tumori glave i vrata

Drago Prgomet i suradnici

Tumori glave i vrata

Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdanja: 2019.
Format: 21 x 27 cm
Uvez: tvrdi
Opseg: 420 stranica
ISBN: 978-953-176-861-0

Knjiga Tumori glave i vrata djelo je 51 stručnjaka koji se u svom istraživačkom i stručnom radu bave problematikom dijagnostike, liječenja, rehabilitacije i potpore bolesnicima s tumorima glave i vrata. Onaje sveobuhvatni specijalistički tekst za poslijediplomske potrebe, odlična podloga za specijalizante iz otorinolaringologije, maksilofacijalne kirurgije te specijalizante onkoloških struka: specijalizante iz onkologije i radioterapije i internističke onkologije. Jednako tako, ovaj udžbenik je dobra podloga za one studente medicine koji žele nešto više znanja iz područja tumora glave i vrata s primjenom u otorinolaringologiji i kliničkoj onkologiji. Ova knjiga u cijelosti pokriva potrebe poslijediplomske nastave za navedene specijalističke programe i dodiplomske potrebe studenata medicine.

Knjiga je izvorno djelo, prije svega u poglavljima koja opisuju način nastanka tumora grkljana, njihovu epigenetičku strukturu te u zaključcima oko načina liječenja koja su temeljena na suvremenim istraživanjima i primjeni modernih načina liječenja, kako kirurškog tako i medikamentoznog. Orginalnost se ogleda i u stilu prezentiranja materije, velikom broju izvornih primjera te sistematičnosti.

Posebna je vrijednost ove knjige u njezinoj multidisciplinarnosti, koja danas predstavlja temelj uspješnog liječenja.

Djelo je primjereno opsegom, pokrivenošću tema, suvremenošću, multidisciplinarnošću te inteligencijom bazične onkologije, onkološke dijagnostike i patologije, terapijskih modaliteta te suportivno simptomatske terapije u onkologiji tumora glave i vrata. Djelo je metodički prilagođeno predmetu  i svrsi za koju je napisana.

Prof. dr. sc. Drago Prgomet kao urednik i značajan broj vodećih stručnjaka iz različitih medicinskih disciplina su kroz 31. poglavlje popunili prazninu u medicinskim tekstovima na hrvatskom jeziku u navedenom području (samim tim je riječ o izvornom djelu na našem jeziku), služili su se odgovarajućom literaturom (30 – 60 literaturnih navoda nakon svakog poglavlja). Terminologija i mjerene jedinice su usklađene s postojećim propisima i praksom, a djelo je više nego jasno u sadržajnom i jezičnom smislu te pregledno izneseno.

Knjiga je usporediva sa sličnima objavljenima na engleskom jeziku, a koje su bile osnovica za učenje, studiranje navedene problematike naših specijalizanata otorinolaringologije, maksilofacijalne kirurgije i onkoloških disciplina do danas.

U današnje vrijeme malodušnosti i nespremnosti ulaganja u mlađe, druge općenito, prof. Prgomet i suradnici su napisali knjigu koja je uistinu odlična podloga za učenje o tumorima glave i vrata specijalizantima ORL područja te onima koji specijaliziraju onkološke struke. Jasno, pri tome se ne smije zaboraviti i širu medicinsku javnost, prvenstveno studente medicine i stomatologije kojima ova knjiga može i treba poslužiti kao dodatni, širi izvor medicinskog znanja na temu tumora glave i vrata.

Karcinom dojke

Lidija Beketić-Orešković, Fedor Šantek

Karcinom dojke

Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdanja: 2018.
Format: 17 x 24 cm
Uvez: tvrdi
Opseg: 220 stranica
ISBN: 978-953-176-841-2

Karcinom dojke danas je najčešća maligna bolest u ženskoj populaciji i još uvijek najčešći uzrok smrti od malignih bolesti u žena.

Ovaj priručnik obrađuje najsuvremenije metode dijagnostike i liječenja karcinoma dojke.

Suvremeni, molekularni aspekti liječenja i suvremena dijagnostika karcinoma dojke rezultiraju danas primjenom personaliziranog liječenja, a multidisciplinarni pristup, koji obuhvaća doprinos i stalnu suradnju svih uključenih, uvjet su uspješnog liječenja.

Priručnik će uvelike pridonijeti edukaciji studenata, specijalizanata i liječnika specijalista o najnovijim mogućnostima multidisciplinarnog liječenja karcinoma dojke i važnosti rane dijagnostike te bolesti.

Sportska kardiologija

Zdravko Babić, Hrvoje Pintarić, Marjeta Mišigoj-Duraković, Davor Miličić i suradnici

Sportska kardiologija

Kardiologija sporta, tjelesne i radne aktivnosti

Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdanja: 2018.
Format: 17 x 24 cm
Uvez: tvrdi
Opseg: 416 stranica
ISBN: 978-953-176-812-2

Udžbenik ima multidisciplinarni pristup kardiologiji sporta, tjelesne  i radne aktivnosti u kojem se pregledno i detaljno obrađuje fiziologija vježbanja i tjelesne aktivnosti, te patofiziologija, etiologija i dijagnostika kliničkih entiteta iz kardiologije sporta. Sveobuhvatno su prikazani koristi i rizici vježbanja i tjelesne aktivnosti uopće, procjena funkcionalnog statusa i građe u svrhu utvrđivanja radne i sportske aktivnosti. Temeljito su opisane specifičnosti i važnost kardiološkog pregleda u sportskoj kardiologiji, postupci funkcionalne dijagnostike i procjene kardiovaskularnog rizika u sportaša, što je od velike važnosti za svakodnevni rad svih stručnjaka koji rade sa sportašima i rekreativcima.

U udžbeniku su opisani razni aspekti rekreativne tjelesne aktivnosti kako u zdravih sportaša rekreativaca, tako i onih s kardiovaskularnim bolestima ili rizičnim čimbenicima za njihov nastanak. Obrađena je radna sposobnost i rehabilitacija kardiovaskularnih bolesnika s aritmijama i zatajivanjem srca, koronarnom bolešću i nakon kardioloških zahvata.

Udžbenik je namijenjen studentima dodiplomskog i doktorskog studija kineziološkog fakulteta, studentima dodiplomskog studija i poslijediplomskih studija medicinskog fakulteta, kao i svima ostalima koji sudjeluju u trenažnom procesu, natjecanju i zdravstvenoj zaštiti sportaša i rekreativaca.

Ocjena radne sposobnosti u zdravstvenom i mirovinskom osiguranju

Srebrenka Mesić, Nada Turčić, Jadranka Mustajbegović

Ocjena radne sposobnosti u zdravstvenom i mirovinskom osiguranju

Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdanja: 2016.
Format: 17 x 24 cm
Uvez: tvrdi
Opseg: 564 stranice, 24 poglavlja, 2 slike, 11 tablica, 118 literarnih navoda
ISBN: 
978-953-176-749-1

Vodeća je ideja za izradu ovog priručnika bila istaknuti dijagnoze koje su najzastupljenije među vodećim uzrocima izostanaka s posla, a prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti i srodnih zdravstvenih problema (MKB-10). Za svaku su dijagnozu uz osnovne pojmove definiciju, simptome, znakove, izdvojeni suvremeni dijagnostički postupci koji su relevantni za ocjenu radne sposobnosti, prognoza i terapija, te je na osnovi toga predloženo orijentacijsko razdoblje do povratka na posao. Isto tako, za svaku su dijagnozu navedena klinička stanja koja onemogućuju povratak na radno mjesto. Ovaj je priručnik namijenjen nastavi na Poslijediplomskom specijalističkom studiju medicine rada i sporta na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te za potporu u radu vještacima u zdravstvenom i mirovinskom sustavu, liječnicima obiteljske medicine i liječnicima specijalistima koji su uključeni u ocjenu radne sposobnosti.

U knjizi su dane orijentacijske preporuke liječnicima koji sudjeluju u postupku ocjene u zdravstvenom i mirovinskom sustavu, vještacima koji svakodnevno moraju promatrati svakog osiguranika kao skup njegova zdravstvenog stanja, njegove naobrazbe i zahtjeva radnog mjesta te imati u vidu i mogućnost prilagodbe radnog mjesta kako bi osiguranik mogao nastaviti s radom u skladu sa svojim funkcionalnim mogućnostima i bez ugroze vlastita zdravlja, a s prihvatljivom produktivnošću.

Struktura teksta je ujednačena prema koracima postupka ocjene: dijagnoza bolesti prema MKB 10, definicija, simptomi i znakovi bolesti, dijagnostički postupci koji potvrđuju dijagnozu za potrebe ocjene radne sposobnosti, prognoza i terapija te kriteriji procjene za privremenu radnu nesposobnost i procjenu trajne radne sposobnosti.

Epilepsija dijagnostički i terapijski pristup

Željka Petelin Gadže, Zdravka Poljaković, Sibila Nanković, Vlatko Šulentić

Epilepsija dijagnostički i terapijski pristup

Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdanja: 2019.
Opseg: 326 str.
Format: 17 x 24 cm
Uvez: tvrdi
ISBN: 978-953-176-905-1

 

Iz recenzija:

Znanstvena monografija Epilepsija - dijagnostički i terapijski pristup, autora Ž. Petelin Gadže, Z. Poljaković, S. Nanković i V. Šulentić te brojnih koautora, eksperta iz različitih interdisciplinarnih područja od stručnog i znanstvenog interesa za tematiku epilepsije, obuhvaća sve aspekte epilepsijske tematike (od nomenklature, klasifikacije, kliničke fenomenologije, neuropedijatrije, genetike, farmakologije i medikamentoznog liječenja, funkcionalne i elektrodijagnostike, neuroradioloških slikovnih dijagnostičkih tehnika, neuropatologije i neurokirurških metoda liječenja).  I u formi i u meritumu stvari ovaj kvalitetni tekst, enciklopedijske širine i dosega, daleko premašuje razinu udžbenika i priručnika. Izrađen je precizno prema propozicijama Sveučilišta u Zagrebu.

prof.dr.sc. Niko Zurak

Ovo je vrlo vrijedan udžbenički materijal i bit će od koristi kako u dodiplomskoj izobrazbi mladih liječnika, tako i u postdiplomskim usavršavanjima, sasvim izvjesno i specijalizantima neurologije, te onima koji nastoje unaprijediti svoje znanje iz epileptologije. Iako je u pisanju sudjelovalo više autora/koautora, tekst je ujednačen, razumljiv, oslonjen na najnoviju literaturu, ali očito i na vlastita iskustva, što mu daje posebnu specifičnu notu. Uključena je najnovija internacionalna klasifikacija epilepsija, koja je na snazi od 2017. godine, kao i najnovija znanja iz dijagnostike i terapije. Sveukupno znanje o epilepsijama, koje treba stalno nadograđivati, osnovni je preduvjet za adekvatnu i pravovremenu dijagnozu, te adekvatnu terapiju. Ova knjiga tome nesumnjivo daje doprinos.

prof.dr.sc. Osman Sinanović

Orofacijalna bol

Vanja Vučićević Boras i suradnici

Orofacijalna bol

Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdanja: 2019.
Opseg: 190 str.
Format: 17 x 24 cm
Uvez: tvrdi
ISBN: 978-953-176-847-4

Bol u orofacijalnom području osim svoje biologijske i kliničke podloge ima i svoje psihološke, socijalne pa i  kulturološke aspekte koji utječu na sveukupnu kvalitetu života čovjeka. Ona ugrožava funkciju žvakanja kao vitalnu potrebu čovjeka, ali nesumnjivo utječe i na izgled, jer su usta i zubi izuzetno važni za doživljaj samoga sebe, ali i za dojam koji ostavljamo na okolinu. Stoga je svaka pojava boli u orofacijalnom području praćena osjećajem neizvjesnosti i straha, pa i anksioznošću.

Procjena boli i njezino zbrinjavanje postaje terapijskim ciljem ne samo u psihijatrijskom smislu, već i u cijelom nizu medicinskih specijalnosti, jer bolni sindrom može nastati bilo gdje unutar ljudskog organizma.
Današnji stupanje tehnologije i biomedicinskih disciplina omogućuje nam da fenomen boli sagledamo sa svih aspekata, što u konačnici rezultira i boljim ishodima njezina liječenja.

Cijepljenje i cjepiva

Irena Bralić i suradnici

Cijepljenje i cjepiva

Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdanja: 2016.
Format: 17 x 24 cm
Uvez: tvrdi
Opseg: 288 stranica, 25 poglavlja, 22 tablice, 21 slika, 408 referenci
ISBN: 978-953-176-762-0

Rukopis sadržava niz poglavlja koja se odnose na problematiku cijepljenja u posebnim uvjetima i specifičnim situacijama (trudnoća, nedonoščad, odrasla dob, imunodeficijentna stanja, maligne bolesti). Riječ je o izvornome djelu čiji je sadržaj iznesen pregledno i jasno, kako u jezičnom, tako i u konceptualnom smislu. Ovakvo sveobuhvatno djelo iz područja problematike cijepljenja i cjepiva svojim sadržajem, aktualnošću i kakvoćom zasigurno se izdvaja od dosad objavljenih knjiga u našoj zemlji na tu temu.

prof.dr.sc. Srđan Banac, dr.med., pročelnik Katedre za pedijatriju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Djelo donosi novi i osuvremenjeni pristup problemu cijepljenja te daje konkretne prijedloge kako poboljšati procijepljenost i umanjiti negativan trend koji proizvode mediji i antivakcinalni pokret. U tom pogledu posrijedi je jedinstveno djelo. 

prof.dr.sc. Neven Pavlov, dr.med., KBC Split - Klinika za dječje bolesti, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

Kolposkopski atlas

Goran Grubišić, Vesna Harni, Damir Babić

Kolposkopski atlas

Izdavač: Medicinska naklada
Godina izdanja: 2019.
Format: 21 x 30 cm
Uvez: tvrdi
Opseg: 372 stranice
ISBN: 978-953-176-843-6

Kolposkopija je slika, a svaka slika usijeca se u promatračevu memoriju. Tko god je pronicao ili počinje pronicati u kolposkopiju, shvaća važnost kvalitetnog slikovnog prikaza, bilo na binokularnom sustavu klasičnih kolposkopa, bilo na sadašnjem suvremenim uređajima.

Temeljne spoznaje iz kolposkopije:

Izobrazbom i praktičnim radom može se naučiti razlikovati normalnu od abnormalne slike, a u spektru abnormalnih može se naučiti razlikovati blagu od teške abnormalnosti.
U spektru teških abnormalnosti moguće je naučiti prepoznati i one najteže, a to su slike sumnjive na početnu invaziju neoplastičnog procesa u višeslojno pločastom i žljezdanom pokrovu.
Zahvaljujući S3 stručnim smjernicama za premaligne lezije vrata maternice HDGO-a, ravnomjerno su obuhvaćene kolposkopija, citologija i patologija i uključene u Nacionalni program ranog otkrivanja vrata maternice.
Tako je moguće pravodobno dijagnosticirati i liječiti svaku ženu oboljelu od abnormalnog procesa u pokrovu vrata maternice, spasiti kako njeno ginekološko tako i psihosocijalno i obiteljsko zdravlje.
Kao iskusni kolposkopičari – ginekolozi, u suradnji sa specijalistima ginekološke citodijagnostike i ginekološke patohistologije, i uz pomoć relevantnih specijalista komplementarnih supspecijalnosti, urednici su pripremili ovaj atlas za sve zainteresirane koji žele dublje proniknuti u kolposkopsku problematiku i naučiti pravilno kolposkopirati.

Atlas sadržava više od 700 slika, visoke kvalitete, pažljivo odabranih iz vlastite bogate fotodokumentacije autora. 

Pedijatrijska kardiologija u slici

Ivan Malčić

Pedijatrijska kardiologija u slici

Od fetalne do odrasle dobi

Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdanja: 2019.
Format: 22 x 28 cm
Uvez: tvrdi
Opseg: 428 stranica
ISBN: 9-789531-769211

Kardiološki su problemi u dječjoj, a i odrasloj dobi, vrlo učestali i značajan javnozdravstveni problem, osobito u razvijenim sredinama, stoga je ova knjiga od velike važnosti u razumijevanju etiologije i patofiziologije obrađenih entiteta, a poglavito u pristupu liječenju takvih bolesnika. Zahvaljujući mogućnostima suvremene medicine i kontinuitetu medicinske skrbi za kardiološke bolesnike, danas je znatno veći broj djece koja su doživjela odraslu dob – „od fetalne do odrasle dobi“. U ovoj će knjizi liječnici na jednom mjestu naći mnoge vrlo korisne stručne informacije i upute o mnogobrojnim kardiološkim problemima, kako u pedijatrijskoj kardiologiji tako i u kardiologiji odrasle dobi. Knjiga nije namijenjena samo dobrim poznavateljima pedijatrijske kardiologije, već i početnicima i onima koji žele naučiti više. Da „slika vrijedi više od 1000 riječi“, najbolje se ogleda upravo u suvremenoj pedijatrijskoj kardiologiji, zato je ova Pedijatrijska kardiologija u slici i atlas, na temelju vlastita iskustva i dugogodišnjeg rada, bogato ilustriran, vlastitim, originalnim, vrlo kvalitetnim fotografijama i crtežima iz područja najnovije primjene ehokardiografije, rendgenske obrade, MSCT i NMR prikaza, angioscintigrafske i angiokardiografske obrade bolesnika.

Dječja urologija

Božidar Župančić

Dječja urologija

Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdanja: 2018.
Format: 17x24 cm
Uvez: tvrdi
Opseg: 342 stranice
ISBN: 978-953-176-850-4

Velik dio dječje kirurgije pripada korekciji prirođenih uroloških anomalija i bolestima urinarnog sustava. Do 80-ih godina prošlog stoljeća u našoj zemlji ovakvom su se kazuistikom bavili urolozi i obavljali zahvate u dječjoj populaciji. Razvojem dječje anesteziologije i nadasve edukacijom dječjih kirurga u liječenju uroloških bolesti dječje dobi kazuistika dolazi u prave ruke  - u ruke dječjeg kirurga. Razvojem moderne dijagnostike i uvođenjem novih metoda liječenja profiliraju se dječju kirurzi koji se bave dječjom urologijom. Dječja urologija u zapadnom svijetu postoji kao supspecijalizacija iz dječje kirurgije ili kao samostalna specijalizacija. U našoj zemlji, dječja urologija dio je specijalizacije iz dječje kirurgije.

Ovaj udžbenik prvi je koji obrađuje tematiku dječje urologije u ovako opsežnom obliku i predstavlja osnovu iz ovog područja, pruža ažurne suvremene informacije i preporuke za sva stanja u ovoj domeni. Objašnjenja iz područja etiologije, patofiziologije, kliničke prezentacije, dijagnostike i liječenja čestih prirođenih i stečenih uroloških bolesti djece prožimaju se u 34 poglavlja. Udžbenik je namijenjen za poslijediplomsku nastavu na doktorskim studijima, za specijalističko usavršavanje iz dječje kirurgije i urologije, a potrebu za određenim poglavljima imati će i studenti, liječnici primarne zdravstvene zaštite, obiteljske medicine te specijalizanti iz opće kirurgije, urologije i srodnih grana.

Kuk

Anton Tudor, Tomislav Mađarević

Kuk

Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdanja: 2018.
Format: 17x24 cm
Uvez: tvrdi
Opseg: 362 stranice
ISBN: 978-953-176-800-9

Ovaj udžbenik prikazuje široku lepezu patologije kuka, dijagnostike i liječenja, posebno kirurškog. Namijenjen je prvenstveno specijalizantima ortopedije i traumatologije, ali i studentima medicine kojima će poslužiti kao prvi susret s patologijom kuka, a može poslužiti specijalistima ortopedima kao dobar podsjetnik u svakodnevnoj kliničkoj praksi te specijalistima drugih struka kao smjernica za daljnju dijagnostiku i liječenje pacijenata.

U knjizi su iznešeni suvremeni stavovi koji se primjenjuju u Klinici za ortopediju i traumatologiju Lovran, od kojih ističemo samo neke: periprotetičke infekcije (agresivno liječenje uz zamjenu endoproteze u jednom ili u dva akta u najkraćem mogućem vremenu uz također agresivno ciljanu, ali relativno kratkotrajnu antibiotičku terapiju…); periprotetički prijelomi (plastike acetabularnih defekata različitim konstrukcijama odnosno kombinacijama trabekularnim metalom poput, primjerice, cup cage ili custom made implantata…); biomehaničke (minimalnoinvazivne periacetabularne osteotomije…) i toaletne operacije kuka (artroskopske, minimalnoinvazivne); endoprotetike kuka (maksimalno racionaliziran pristup pacijentu, minimalnoinvazivni kirurški pristupi…); tumorska kirurgija femura i zdjelice (nužnost adekvatnog odstranjenja tumora i funkcionalne rekonstrukcije složenog anatomskog sustava).

Klinička onkologija

Eduard Vrdoljak, Ingrid Belac Lovasić, Zvonko Kusić, Damir Gugić, Antonio Juretić

Klinička onkologija

3., obnovljeno i izmijenjeno izdanje

Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdanja: 2018.
Format: 21x27 cm
Uvez: tvrdi
Opseg: 316 stranice
ISBN: 978-953-176-834-4

Onkologija je integralna disciplina u kojoj su sadržana mnoga znanja, disciplina koja zahtijeva razumijevanje, posvećenost, ljubav i zajedništvo. Osnove onkologije su preduvjet međusobnog razumijevanja i zajedništva, uspješnosti onkološkog liječenja, a te osnove donosi ovaj udžbenik.

Danas svjedočimo onkološkoj revoluciji, promjeni neizlječivoga statusa raka do bolesti s relativno, ili u nekim sijelima apsolutno dobrim izgledima za izlječenje. Svjedočimo promjeni akutnoga u kronično stanje raka. Danas bolesnici s metastatskim rakom imaju značajno bolje šanse za dugotrajna preživljenja, a sve zahvaljujući multidisciplinarnom pristupu u liječenju i novim ciljanim terapijskim mogućnostima.

Etički zahtjevi koji se postavljaju pred liječnika vrlo su specifični za ovo područje medicine, a najteže je donositi odluke u situacijama za koje ne postoje jasna pravila i utvrđena stajališta. Liječnik mora istodobno zadržati otvorenost i kritičnost prema različitim pristupima i ne smije, bez jasnih razloga, odbaciti ni jedan čimbenik kojim bi na bilo koji način mogao pomoći bolesniku pa makar se to odnosilo i na neznatno poboljšanje kakvoće života.

Liječnik koji se bavi onkologijom mora prepoznati ulogu istraživačke, znanstvene, bazične i kliničke onkologije, koja je danas sve češće temelj kliničkoj nadogradnji i implementaciji novih terapijskih modaliteta.

Svrha je ovog udžbenika pružiti racionalni sažetak golemog teorijskog i praktičnog znanja koje se desetljećima prikupljalo u borbi protiv raka. Udžbenik će pomoći studentima medicine, ali i liječnicima drugih, neonkoloških specijalnosti u razumijevanju većine problema vezanih uz bavljenje ovom vrlo specifičnom, ali istodobno i interdisciplinarnom i izazovnom granom medicine.

Medicina rada i sporta

Jadranka Mustajbegović, Milan Milošević, Hana Brborović

Medicina rada i sporta

Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdanja: 2018.
Opseg: 188 stranica
Format: 17 x 24 cm
Uvez: meki
ISBN: 978-953-176-878-8

Nema liječnika bilo koje specijalnosti koji se nije susreo s važnim i nerijetko izrazito složenim pitanjima odnosa bolesti i radnih mogućnosti oboljele osobe; s pitanjima utjecaja posla ili bavljenja nekom od sportskih aktivnosti na stanje zdravlja pojedinca i/ili pak na mogućnost utjecaja posla ili sporta na sam tijek i postupak liječenja.

Dobro poznavanje radnog mjesta i zahtjeva koje određeni sport znači za pojedinca te uvjeta na radnome mjestu ili uvjeta u kojima se određeni sport obavlja, nedvojbeno će dati cjelovitiji odgovor: to su vrste pitanja na koja, pri procjeni rizika povezanih s povratkom oboljeloga na posao ili njegovo ponovno uključivanje u sport, najčešće mogu moći dati tek zajednički odgovarajući specijalist i specijalist medicine rada i sporta. Kako su uvjeti i okviri zdravstvenog nadzora, koji provodi specijalist medicine rada, a odobrava ga zdravstveno osiguranje, minimalni, neprocjenjiva je i prijeko potrebna pomoć kliničara koji pred sobom imaju bolesnika.  

Klinička mikrobiologija

Nataša Beader, Branka Bedenić, Ana Budimir

Klinička mikrobiologija

 Odabrana poglavlja

Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdanja: 2019.
Opseg: 316 stranica
Format: 17 x 24 cm
Uvez: meki
ISBN: 978-953-176-911-2

Ovaj udžbenik pokriva problematiku s kojom se susreće liječnik obiteljske medicine kao što su infekcije gornjega i donjega dišnog sustava, urinarne infekcije i infekcije probavnog sustava, kože i lokomotornog sustava, a također daje i odgovor na probleme s kojima se susreću specijalisti u bolničkom sustavu kao što su sepsa, endokarditis, infekcije središnjega živčanog sustava, infekcije u imunokompromitiranih bolesnika i zoonoze. Dio je udžbenika posvećen problematici infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi koje su sve značajnije opterećenje za zdravstveni sustav.

Cilj je ove knjige da studentima medicine, specijalizantima kliničke mikrobiologije i liječnicima obiteljske medicine pruži stručno korisne informacije iz patogeneze, mikrobiološke dijagnostike, terapije i prevencije infektivnih bolesti iz gledišta kliničkog mikrobiologa.

Dermatološka onkologija

Mirna Šitum i suradnici

Dermatološka onkologija

od ordinacije obiteljske medicine do dermatovenerološke klinike

Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdanja: 2019.
Format: 17 x 24 cm
Uvez: meki
Opseg: 108 stranica
ISBN: 9-789531-769396

Izbor tema koje se obrađuju u priručniku imaju za cilj pokazati svu složenost dermatovenerološke i dermatoonkološke struke i znanosti. Posebna vrijednost je prikaz iskustava iz kliničke prakse koji predstavljaju iznimno kompleksnu diferencijalnodijagnostičku problematiku u dermatovenerološkoj i dermatoonkološkoj praksi. Ovi na prvi pogled klinički radovi, u svakom svom primjeru posebno ističu potrebu za kontinuiranim praćenjem znanstvenih spoznaja bez kojih ne bismo bili uspješni u dijagnostici i liječenju naših pacijenata.

Posturalni problemi u djece i mladeži

Zdenko Kosinac

Posturalni problemi u djece i mladeži

Dijagnostika i liječenje

Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdanja: 2018.
Opseg: 324 stranice
Format: 21 x 27 cm
Uvez: tvrdi
ISBN: 978-953-176-709-5

U knjizi je naglasak na važnosti ranog otkrivanja, dijagnosticiranja, prevencije i liječenja posturalnih problema u djece razvojne dobi, stoga ona ima svakodnevnu praktičnu i edukacijsku primjenu.

Sadržava četiri međusobno povezana poglavlja: Uvodna razmatranja, Postura, Najčešći posturalni problemi u djece razvojne dobi i Antropometrija.     

Daje sveobuhvatno i didaktički korektno koncipirane relevantne informacije o osnovama anatomije i fiziologije kralježnice i stopala, o pokretu i stvaranju motoričkoga programa (engrama), o mehanizmima kontrole tjelesnog držanja, tehnikama i metodama procjene posture, o dijagnostičkim postupcima posturalnih stanja te o antropometriji kao važnoj sastavnici dijagnostičkih postupaka u praćenju  posturalnih stanja.

Svako je poglavlje popraćeno primjerenim i opisanim metodama mjerenja, prikupljanja primarnih informacija, matematičkim algoritmima obrade podataka i interpretacijama.

Ono što ovu knjigu čini posebno vrijednom i zanimljivom jest obilje originalnih fotografija, crteža, tablica i grafikona.

Knjiga ima široku namjenu i svakome tko ima interes za posturalne probleme u djece i mladeži, a naročito studentima kineziologije, fizioterapije, medicinarima pa i ortopedima može biti izrazito korisna.

Izlaskom ove knjige, prve ovakve vrste na našem jeziku, roditelji i učitelji dobit će korisne upute u radu s djecom nepravilnog tjelesnog držanja, a studenti kneziologije, fizioterapije, kao i liječnici, korisno stručno štivo. 

Prirođene srčane greške od dječje do odrasle dobi

Ivan Malčić, Anton Šmalcelj, Darko Anić, Danijel Planinc i suradnici

Prirođene srčane greške od dječje do odrasle dobi

Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdanja: 2017.
Opseg: 428 stranica
Format: 21 x 27 cm
Uvez: tvrdi
ISBN: 978-953-176-768-2

Smjernice za liječenje odraslih s prirođenim srčanim greškama (OPSG)

Rehabilitacija ozljeda lokomotornog sustava

Melita Uremović, Slavko Davila i suradnici

Rehabilitacija ozljeda lokomotornog sustava

Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdanja: 2018.
Opseg: 270 stranica
Format: 17 x 24 cm
Uvez: meki
ISBN: 978-953-176-764-4

Rehabilitacija traumatološkog bolesnika je kontinuiran i koordiniran proces koji počinje nastupom ozljede i traje do oporavka funkcije ozlijeđenog područja na razinu prije ozljede. Dominantno mjesto u rehabilitaciji pripada kineziterapiji, a postupci koji se propisuju tijekom rehabilitacije usmjereni su poboljšanju ishoda liječenja i rehabilitacije. Liječnik specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije je koordinator interdisciplinarnog rehabilitacijskog tima u kojemu izuzetno bitnu ulogu ima i fizioterapeut.

Pristup bolesniku mora biti individualan i prilagođen pojedincu i vrsti ozljede, odnosno kirurškom zahvatu i osobnim potrebama bolesnika s ciljem što bržeg povratka u svakodnevne životne aktivnosti. Ključ uspješnosti rehabilitacije su rani početak i kontinuiranost tretmana, motiviranost bolesnika, pravodobna prevencija i liječenje nastalih komplikacija te adekvatan izbor kineziterapijskih i drugih fizikalnoterapijskih postupaka.

Knjiga je podijeljena u dvije cjeline: prva prikazuje kirurško liječenje, a druga primjenu fizikalne terapije u različitim fazama rehabilitacijskoga liječenja. Namijenjena je širem krugu čitatelja medicinske struke: kirurzima-traumatolozima, ortopedima, fizijatrima i fizioterapeutima.

Debljina – klinički pristup

Davor Štimac i suradnici

Debljina – klinički pristup

Izdavač: Medicinska naklada
Godina izdanja: 2017.
Opseg: 458 str.
Format: 17 x 24 cm
Uvez: tvrdi
ISBN: 978-953-176-781-1

O debljini govore svi, "od običnih malih ljudi" do vrhunskih svjetskih znanstvenika, tražeći odgovor na pitanje možemo li zaustaviti epidemiju debljine koja je zavladala svijetom. Hrvatska nije iznimka, a debljina je čimbenik rizika za mnoge bolesti koje predstavljaju potencijalnu opasnost tijekom cijelog života. Primjerice, preuhranjeni, a osobito debeli, imaju povećan rizik za razvoj povišenog krvnog tlaka, šećerne bolesti, mnogih drugih metaboličkih bolesti, a i velik broj malignih bolesti češće je prisutan u pretilih osoba.

Upravo zato u ovoj knjizi progovaramo o debljini na širok, sveobuhvatan način, dotičući se u prvim poglavljima epidemiologije i strategije prevencije debljine da bismo u poglavljima koja slijede govorili o patofiziologiji, metabolizmu, genetičkoj i endokrinološkoj podlozi pretilosti. Središnji dio knjige odnosi se na klinički pristup koji povezuje debljinu s gotovo svim organskim sustavima i ističe multidiscipliniran pristup tom problemu.

Slijede poglavlja koje se odnose na debljinu u različitim fazama života, od trudnoće, dakle početka života, do debljine u starijoj dobi. Posebno je izdvojena dijagnostika, odnosno dijagnostički postupci koji se provode u dijagnosticiranju debljine. Završni dio knjige ispunjen je poglavljima koja se odnose na terapiju bolesnika, počevši od prehrane i tjelovježbe, a završavajući barijatrijskom kirurgijom i novim pristupima liječenju debljine.

Svi mi koji smo pisali ovu knjigu nadamo se da postoji bolji put, onaj dugovječnosti i zdravlja, kojeg slijede mnogi koji žive drugačijim životom i promišljaju o vrijednostima koje će im omogućiti da žive dulje, bolje i sadržajnije, sa strašću, energijom, ljubavlju i optimizmom.

Farmakoterapijski priručnik, 7. izdanje

Igor Francetić i suradnici

Farmakoterapijski priručnik, 7. izdanje

Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdanja: 2015.
Format: 14 x 21 cm ; uvez: meki
Opseg: 974 stranice
ISBN: 
978-953-176-673-9

Novo, sedmo izdanje Farmakoterapijskog priručnika, kao i sva prethodna izdanja, donosi najnovija saznanja o lijekovima: onima koji se već dulje vrijeme propisuju, ali i o novim, uglavnom skupim lijekovima. Visoka cijena novih lijekova i jest jedan od velikih problema u primjeni tih lijekova pa se uz procjenu učinka i sigurnosti za ocjenu njihove prihvatljivosti rabe i farmakoekonomske analize. Farmakoterapijski priručnik ponovno prikazuje najnovije smjernice primjene lijekova i ukazuje na liječenje najčešćih bolesti u svakodnevnoj praksi za koju je i namijenjen, a donosi prikaz lijekova koji su odobreni u Republici Hrvatskoj s naznakom koji se lijekovi nalaze na listama HZZO-a. Struktura i iscrpno kazalo olakšavaju korištenje i brzi pronalazak potrebnih podataka. Za razliku od podataka dostupnih na Internetu, podatci u Priručniku višestruko su recenzirani.

Vulvologija

Joško Zekan, Mirna Šitum, Deni Karelović, Branka Marinović

Vulvologija

Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdanja: 2020.
Opseg: 220 str.
Format: 21 x 27 cm
Uvez: tvrdi
ISBN: 978-953-176-922-8

Bolesti stidnice čine velik i značajan, ali često zanemaren dio patologije u svakodnevnoj kliničkoj praksi mnogih medicinskih disciplina, a osobito ginekologije i dermatovenerologije. Osim opsežnog spektra dermatoza, kojih je većina kroničnoga tijeka i koje značajno smanjuju kvalitetu života bolesnica, posljednjih nekoliko desetljeća bilježi se porast incidencije premalignih i malignih lezija vanjskoga ženskog spolovila u mlađim dobnim skupinama.

U dijagnostičkim i terapijskim postupcima često je nužna tijesna suradnja nekoliko struka, što dovodi do multidisciplinarnog pristupa i potrebe usklađivanja znanja, terminologije i terapijskih postupnika. Stoga se u znanstveno-stručnoj literaturi oblikovala nova interdisciplinarna uža specijalizacija – vulvologija.

Ovaj udžbenik obuhvaća gotovo sve patološke entitete koji se pojavljuju u području vanjskoga ženskog spolovila. Bogato je ilustriran originalnom fotodokumentacijom, a tekstovi su potkrijepljeni najnovijim referencijama iz ovoga područja.

Udžbenik je namijenjenspecijalizantima i specijalistima ginekologije i opstetricije, dermatovenerologije, pedijatrije, infektologije, mikrobiologije, epidemiologije i obiteljske medicine, a bit će korisan i studentima za učenje u dodiplomskoj nastavi.

Prehrana u općoj i kliničkoj pedijatriji

Sanja Kolaček, Iva Hojsak, Tena Niseteo

Prehrana u općoj i kliničkoj pedijatriji

Izdavač: Medicinska naklada
Godina izdanja: 2016.
Opseg: 478 str.
Format: 17 x 24 cm
Uvez: meki
ISBN: 978-953-176-761-3

Nedostatna i neprimjerena prehrana u najranijim fazama razvoja mogu rezultirati ne samo poremećenim rastom nego i nezadovoljavajućim kognitivnim dosezima te imunološkim i metaboličkim promjenama koje nas tijekom kasnijeg života čine rizičnim za razvoj kroničnih nezaraznih bolesti, toliko učestalih u našem današnjem okruženju.

Stoga ulaganje u zdrav okoliš i dostupnost zdrave hrane, a unutar tih okvira i u stjecanje i širenje znanja o prehrani, ulaganje je u budućnost zemlje i društva, s neprijepornim ekonomskim i sociokulturološkim probitkom.

Uz sve navedeno, sveprisutna pojava znanstveno neutemeljenih tekstova koji promiču nekritičke i radikalne promjene u prehrani i isključivanje cijelih skupina namirnica već u ranoj dječjoj dobi, bez provjerenih dijagnostičkih testova, bili su glavni motiv za pisanje ovog udžbenika.

Ocjena radne sposobnosti u medicini rada

Jelena Macan, Marija Zavalić

Ocjena radne sposobnosti u medicini rada

Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdanja: 2019.
Opseg: 158 str.
Format: 17 x 24 cm
Uvez: meki
ISBN: 978-953-176-849-8

Ocjena radne sposobnosti podrazumijeva procjenu zdravstvene sposobnosti neke osobe za rad jest procjena usklađenosti zdravstvenog stanja radnika, njegovih fizičkih i psihičkih sposobnosti sa zahtjevima poslova i radnih zadataka te s uvjetima rada i radne okoline.

Ovaj priručnik je novi nastavni materijal koji za to područje medicine rada do sada nije postojao u sličnom obliku, a namijenjen je ponajprije polaznicima poslijediplomskog specijalističkog studija Medicina rada i sporta pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, ali i kao vrijedna pomoć specijalistima medicine rada / medicine rada i sporta i u svakodnevnom radu.

U priručniku se definiraju i opisuju temelji i razine ocjene radne sposobnosti u medicini rada te specifičnosti ocjene radne sposobnosti pri odabranim zdravstvenim poremećajima i u odabranim skupinama radnika, s naglaskom na smjernicama za provođenje ocjene radne sposobnosti u praksi.

Praktična elektrokardiografija

Mijo Bergovec

Praktična elektrokardiografija

Izdavač: Školska knjiga
Godina izdanja: 2011.
Opseg: 348 str.
Format: 21 x 29 cm
Uvez: meki
ISBN: 978-953-0-31511-2


Knjiga je zamišljena kao atlas elektrokardiografije te obiluje brojnim instruktivnim primjerima (sadržava više od 400 originalnih elektrokardiografskih zapisa u normalnoj veličini, snimanih brzinom 25mm/s, koja se rabi na svim suvremenim elektrokardiografskim aparatima). Elektrokardiogrami su u cijelosti vrlo dobro reproducirani i jasno čitljivi.

Zbog količine, sistematičnosti i aktualnost i elektrokardiografskih primjera djelo je kvalitetan doprinos nastavnom procesu.

Dermatologija treće životne dobi

Mirna Šitum i suradnici

Dermatologija treće životne dobi

Izdavač: Medicinska naklada
Godina izdanja: 2017.
Opseg: 204 str.
Format: 17 x 24 cm
Uvez: tvrdi
ISBN: 978-953-176-778-1

Dermatologija treće životne dobi, ili dermatologija starije dobi, ili gerijatrijska dermatologija, dio je dermatologije koji zahtijeva istančan osjećaj i poseban psihološki pristup u radu s osobito osjetljivom populacijom pacijenata u zrelim godinama života, od kojih većina, uz dermatološka stanja i bolesti, ima niz drugih zdravstvenih poteškoća. Ova grana dermatologije zahtjeva velika znanja iz područja interne medicine, imunologije, reumatologije, onkologije, ali i psihologije i psihijatrije.
U mnogim temama u knjizi jasno se iskazuje nužnost interdisciplinarne suradnje i multidisciplinarnog pristupa našim bolesnicima, bez obzira na njihovu dob .
Onima koji potišteno, u sumrak života, dolaze moliti za pomoć u naše ordinacije i naše živote, svakodnevno treba pokazivati da starost nije otok okružen smrću.

Hemodijaliza

Nikolina Bašić Jukić i sur.

Hemodijaliza

Izdavač: Medicinska naklada
Godina izdanja: 2018.
Format: 21 x 27 cm
Uvez: tvrdi
Opseg: 432 stranice
ISBN: 978-953-176-851-1

Kronična bubrežna bolest jedan je od vodećih javnozdravstvenih problema u razvijenim zemljama svijeta, a procjenjuje se da zahvaća oko 10% populacije.

Povećanjem pojavnosti šećerne bolesti i hipertenzije raste i broj bolesnika s kroničnom bubrežnom bolešću, a sve više bolesnika doživi i završni stadij bolesti koji zahtijeva nadomještanje bubrežne funkcije nekom od metoda dijalize ili transplantacijom bubrega. Nadomjesno bubrežno liječenje omogućuje održavanje bolesnika na životu uz njegovu prihvatljivu kvalitetu. Kako je tek manji dio bolesnika sposoban za transplantacijsko liječenje, većini preostaje izbor između hemodijalize i peritonealne dijalize.

Dok se za peritonealnu dijalizu odlučuje tek mali dio bolesnika, hemodijaliza je danas široko rasprostranjena metoda s rastućim brojem bolesnika i velikim brojem centara koji skrbe za takvu skupinu bolesnika. Složenost same bolesti uz razvoj brojnih komplikacija, ali i tehnologije kojom se nadomješta bubrežna funkcija, zahtijeva multidisciplinarni pristup bolesniku.

Udžbenik kroz 29 poglavlja opisuje povijest pročišćavanja krvi i razvoj metoda hemodijalize, osnovne fizikalno-kemijske metode na kojima se zasniva hemodijaliza, vrte aparata i dijalizatora. Prikazani su postupci pripreme vode za dijalizu i načini praćenja njene kvalitete što je od ključnog značenja za sigurnost bolesnika. Posebna poglavlja obrađuju specifične probleme dijalizne populacije poput poremećaja koagulacijskog sustava, anemije i sekundarnog hiperparatireoidizma. Opisani su i problemi psiholoških promjena, ali i etičkih dilema vezanih za dijalizu i problem nadomještanja bubrežne funkcije. Ovaj udžbenik je namijenjen svim liječnicima, studentima, specijalistima, medicinskim sestrama i tehničarima koji se u svojem radu susreću s bubrežnim bolesnicima.

Hitna stanja u psihijatriji

Vlado Jukić, Draženka Ostojić i suradnici

Hitna stanja u psihijatriji

Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdanja: 2018.
Format: 17 x 24 cm ; uvez: meki
Opseg: 156 stranica
ISBN: 
978-953-176-837-5

Zbrinjavanje psihijatrijskih bolesnika koji zahtijevaju hitnu intervenciju jedno je od najzahtjevnijih područja rada u cjelokupnoj medicini. Hitni psihijatrijski bolesnik u pravilu je preplavljen psihopatološkim doživljajima zbog kojih intenzivno pati i zbog kojih je životno ugrožen on sam ili netko iz njegove blizine. Razrješavanje takve situacije samo je po sebi kompleksno i teško. S druge strane, poseban problem u zbrinjavanju takvih bolesnika jesu kontratransferne reakcije, među kojima je najvažniji strah, koji često ima realnu podlogu. Osim toga, psihijatrijska intervencija u hitnim slučajevima ima posebne etičke i zakonske implikacije s kojima se ne susreću stručnjaci u drugim područjima hitne medicine.

Ova je knjiga namijenjena svim zdravstvenim djelatnicima koji se u svom svakodnevnom radu susreću sa psihijatrijskim bolesnicima (psihijatrima, liječnicima u hitnoj pomoći, liječnicima obiteljske medicine, medicinskim sestrama i tehničarima, psiholozima, socijalnim pedagozima i socijalnim radnicima), ali i onima koji se s problemima zbrinjavanja duševnih bolesnika, odnosno osoba s duševnim smetnjama, susreću sporadično, ali su posebno zainteresirani za ovu problematiku.

Zdravstvena kineziologija

Stjepan Heimer

Zdravstvena kineziologija

Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdanja: 2018.
Opseg: 188 stranica
Format: 17 x 24 cm
Uvez: meki
ISBN: 978-953-176-852-8

Zdravstvena kineziologija znanstveno, stručno i organizacijski povezuje zdravstvo, medicinu i kineziologiju i nameće se kao nezamjenjivo suvremeno područje tijesne suradnje tih, na prvi pogled odvojenih i potpuno različitih područja. Po definiciji, zdravstvena kineziologija je interdisciplinarno područje kineziologije i zdravstva i bavi se zdravstvenim aspektima redovite tjelesne aktivnosti i vježbanja; mogućnostima primjene tih aktivnosti za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja, funkcionalnih i radnih sposobnosti te za prevenciju i komplementarno liječenje nekih bolesti i poremećaja zdravlja; te unaprjeđenjem kvalitete života.

Zdravstvena kineziologija obuhvaća nekoliko zasebnih, ali komplementarnih struka: javnozdravstveno, epidemiološko, fiziološko-funkcionalno i kliničko područje.

Priručnik nudi opsežan pregled znanja o pozitivnim učincima tjelesne aktivnosti na zdravlje, o instrumentima primjene tjelesne aktivnosti i vježbanja na populacijskoj razini radi unaprjeđenja zdravlja i prevencije bolesti kao i mogućnostima komplementarnoga liječenja pojedinih bolesti.

Ovo izdanje važan je doprinos javnom zdravstvu i kineziologiji u povezivanju zdravstvene i kineziološke struke na zajedničkom cilju – boljem zdravlju stanovništva.

Alzheimerova bolest i druge demencije

Spomenka Tomek-Roksandić, Ninoslav Mimica, Marija Kušan Jukić i suradnici

Alzheimerova bolest i druge demencije

Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdanja: 2017.
Format: 21 x 27 cm; Uvez: tvrdi
Opseg: 304 stranice
ISBN: 978-953-176-767-5

Prva knjiga u Hrvatskoj o Alzheimerovoj bolesti, sadržajno strukturirana kroz interdisciplinarnu gerontološku istraživačku djelatnost, kojom se eminentni stručnjaci i znanstvenici različitih specijalističkih struka bave zaštitom zdravlja starijih osoba. Ovo je prvo sveučilišno štivo na ovu temu koje je nedostajalo u dosadašnjoj hrvatskoj obveznoj edukacijskoj sveučilišnoj literaturi, a koje će značajno pridonijeti razvoju gerontologije i gerijatrije, poglavito psihogerijatrije, kao i specijalističkom usavršavanju opće/obiteljske medicine. Priručnik je usmjeren na edukaciju i stalnu doedukaciju stručnjaka različitih specijalističkih struka koji se bave, ili će se baviti, zaštitom zdravlja gerijattrijskog i psihogerijatrijskog bolesnika s Alzheimerovom bolešću. Namijenjen je studentima medicine, poslijediplomantima iz gerijatrije, psihijatrije, javnog zdravstva, epidemiologije, gerontologije, specijalistima opće/obiteljske medicine, gerijatrima, psihogerijatrima, psiholozima, neurolozima, gerijatrijskim medicinskim sestrama, socijalnim radnicima, fizioterapeutima, gerontološkim nutricionistima, gerontostomatolozima, gerontokineziolozima, radnim terapeutima za starije, te gerontomenadžerima i pripravnicima u zaštiti zdravlja starijih osoba.

prof.dr.sc. Zdravko Ebling (izvadak iz recenzije)

Knjiga je pisana pregledno i jasno, tekstovi su oblikovani prema suvremenoj edukacijskoj praksi, didaktički su dobro strukturirani, priručnik je obogaćen tablicama i slikama, a dodatna su mu vrijednost prikazi slučajeva iz prakse. Zaštita zdravlja starijih osoba je glavni pokazatelj napretka ili propusta u zaštiti zdravlja cjelokupnog pučanstva. Najmodernija znanstvena disciplina - gerontologija, kao i najprestižnija medicinska specijalizacija po UEMS-u - gerijatrija, dokazuju kako sustav obrazovanja mota odgovoriti na aktualno interesno tržište razvoja novih specijalističkih interdisciplinarnih gerontoloških profesija, a time i ostvarenjem obligirajuće sveučilišne nastavne literature, prve knjige u Hrvatskoj; Alzheimerova bolest i druge demencije - rano otkrivanje i zaštita zdravlja.

Akademik Zijad Duraković (izvadak iz recenzije)

Ginekologija i porodništvo

Dubravko Habek

Ginekologija i porodništvo

Izdavač: Medicinska naklada
Godina izdanja: 2017.
Opseg: 356 str.
Format: 17,5 x 24,5 cm
Uvez: tvrdi
ISBN: 978-953-176-780-4
Napomena: drugo, pretiskano izdanje

Ovaj udžbenik za visoke zdravstvene studije je izravni doprinos upražnjenom mjestu medicinske publicistike iz ginekologije i porodništva za visoke zdravstvene studije. Djelo je pisano suvremeno: didaktički jasno, metodički pristupačno, uz izvanredni slikovni prikaz raznih stanja i tablične prikaze podjela bez bespotrebnih ponavljanja u tekstu. Poglavlja su obrađena prema aktualnim smjernicama, podjelama i klasifikacijama bolesti i liječenja, obuhvativši sve subspecijalnosti ginekologije i opstetricije u opsegu znanja potrebnom za visoke zdravstvene studije. Autor na svoj iskustven, tipičan način prikazuje pristup pacijenticama holistički - cjelovit i danas prijekopotreban način, kako u dijagnostičkom, tako i u terapijskom smislu, pa uz konvencionalno liječenje i komplementarne metode navodi i one, danas znanstveno utemeljene i nezamjenjive (npr. akupunktura, fitoterapija, homeopatija).

Suvremenim pristupom i trudom autora, udžbenik je postao hrvatski prvijenac za visoke zdravstvene studije iz ove struke, a cjeloviti način prezentacije djela daje mu karakteristiku europskog udžbenika, što će zasigurno kod čitatelja, studenata i profesora zadobiti naklonost te će udžbenik rado koristiti kroz studij i svakodnevni rad.

Tranzicijska medicina

Irena Bralić i suradnici

Tranzicijska medicina

Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdanja: 2018.
Opseg: 262 stranica
Format: 17 x 24 cm
Uvez: tvrdi
ISBN: 978-953-176-807-8

Tema tranzicije zdravstvene skrbi izuzetno je značajna u suvremenom svijetu u kojem razvojem znanosti i implementacijom otkrića u praksu rastu mogućnosti ne samo preživljavanja već i odrastanja i doživljavanja odrasle dobi znatnog broja djece s kroničnim bolestma koja su donedavno imala vrlo oskudnu prognozu.

Djelo je izvorno, jedinstveno u Hrvatskoj i svijetu po svom konceptu, sadržaju i načinu prezentacije. Značajno pridonosi znanosti kritičnom analizom razlika između jednokratnog čina transfera i planiranog procesa tranzicije zdravstvene skrbi, multidisciplinarnim sagledavanjem specifičnih potreba zdravog i bolesnog pojedinca, kritičnom analizom recentne literature, uputama za primjenom znanstvenih postignuća u svakodnevnu praksu.

Knjiga obuhvaća viđenja specijalista pedijatara, specijalista različitih supspecijalnosti te suradnih struka koji sudjeluju u liječenju i brizi za bolesnika s kroničnim ili rijetkim bolestima i njihov zajednički pokušaj u organiziranju timskog, postupnog i bezbolnog prijelaza bolesnika iz pedijatrijske u adultnu skrb. Veoma je važno da  se tranzicija zdravstvene skrbi provodi postupno (npr. tijekom dvije godine) kako bi svi uključeni mogli prenijeti međusobno sva iskustva i znanja, kako bi se mladi odrasli mogli prilagoditi novonastaloj situaciji. Tranzicija zdravstvene skrbi je itekako važan javnozdravstveni problem.

Sve je više mladih odraslih s lakšim ili težim kroničnim bolestima (literarni podatci govore o grupaciji od 20 do 40 % djece u dobi od 15 godina). Nekad ta grupacija bolesnika nije postojala jer djeca s teškim prirođenim srčanim bolestima, ona s kromosomopatijama, metaboličkim i imunološkim bolestima nisu preživljavala ranu dječju dob. Napretkom medicine, kardijalne i neurokirurgije, te napretkom sofisticirane dijagnostike i ciljane terapije životni vijek djece s teškim kroničnim bolestima se produžio do u odraslu dob. Radi osiguranja kontinuiteta zdravstvene skrbi i premošćivanja dostupnosti specijalističko-konzilijarne zaštite u odrasloj dobi pojavila se potreba za jasno strukturiranim i organiziranim prijelazom skrbi iz pedijatrijske u adultnu. Liječnici adultne medicine se susreću s pacijentima kojih ranije nisu imali. Za njihovo zbrinjavanje nemaju ni potrebna ni dostatna znanja, niti iskustva. Zdravstveni sustav nije pravovremeno pripremljen za preuzimanje cjelokupne skrbi o osobito osjetljivoj skupini mladih bolesnika. Ti su bolesnici dosad imali „vodećeg liječnika“ za kojeg su bili vezani i koji je bio koordinator i rješavatelj većine njihovih problema; on je za njih uvijek imao vremena. Roditelji su uvijek bili tu kao psihološka i socijalna podrška. Pedijatrijska zdravstvena zaštita (primarna i sekundarna) organizirana je uglavnom kao holistička; u središtu zbivanja je mladi bolesnik sa svim svojim problemima i o njima uglavnom brine jedan liječnik (uz multidisciplinarni pristup koji je često ovakvim bolesnicima potreban). Ulazeći u svijet odraslih, puno toga se mijenja; adultna medicina je okrenuta rješavanju jednog medicinskog problema, odrasli nemaju jednog liječnika u sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti; u istoj ne postoji kontinuitet pri praćenju bolesnika, vrlo često kontrolu bolesti kod jednog bolesnika provodi više liječnika jedne specijalnosti (ovisno tko je na rasporedu za ambulantu toga dana). Bolesnik ja sam, od njega se očekuje da sam preuzme kontrolu i odgovornost za svoju bolest. Teški i višestruki problemi koji tište mlade bolesnike s kroničnim bolestima čine ih osobito vulnerabilnima, često manje samopouzdanima od vršnjaka. Tranzicija zdravstvene skrbi osobito je osjetljivo razdoblje u njihovu životu, često i izvorište različitih problema  - bivaju podijeljeni u osjećajima, često poričući svoju bolest, često regrediraju u ponašanju, anksiozni su i depresivni. Tranzicija može dovesti do usporenja fizioloških procesa, lošije kontrole bolesti, slabijeg zdravstvenog nadzora, češćih hospitalizacija te do povećane učestalosti komplikacija. Adolescenti s kronićim bolestima su u većem riziku od nastanka psihičkih poremećaja.

Prvu „tranziciju zdravstvene skrbi“ dijete i majka dožive kada iz rodilišta prelaze pedijatru u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Patronažne sestre su „spona“ koja tu tranziciju olakšava; pri domovima zdravlja organiziraju se grupe za potporu dojenju (uz potporu UNICEF-a), te različiti tečajevi za zdravstvene radnike, roditelje, ali i širu društvenu zajednicu (npr. u vrtićima). Sve je usmjereno jačanju svijesti da su roditeljstvo i dijete u središtu zanimanja zdravstvenog sustava. Tranzicijske ambulante trebaju pomoći mladim roditeljima (djeci s različitim vrstama encefalopatija, s prirođenim metaboličkim bolestima, s provedenim neurokirurškim liječenjem, sa šećernom bolešću tipa 1, reumatskim bolestima, s pormećajima u jedenju i sl.) i rješavanju problema koji se pred njih postavljaju u toj dobi.

Udžbenik Tranzicijska medicina autorice Irene Bralić i suradnika autentičan je, rijedak i jedinstven pokušaj objedinjavanja najnovijih spoznaja i iskustava vrhunskih stručnjaka o rijetkim i kroničnim bolestima u djece. On je i težnja za implementacijom znanja i iskustava udruženog zdravstvenog tima u organiziranju jedinstvenog, bezbolnog i učinkovitog modela prelaska bolesnika s gore spomenutim bolestima iz područja skrbi pedijatra u adultnu skrb. U domaćoj znanstvenoj literaturi malo je djela koja na takav sveobuhvatan način obrađuju zadanu temu.

Djelo je namijenjeno studentima medicine, studentima zdravstvenih studija, liječnicima i specijalistima obiteljske i školske medicine, pedijatrima, internistima, ginekolozima, specijalizantima pedijatrije, interne, ginekologije, obiteljske i školske medicne i suradnih struka.

Katalog dijagnostičkih laboratorijskih pretraga

Jadranka Sertić i suradnici

Katalog dijagnostičkih laboratorijskih pretraga

Izdavač: Medicinska naklada
Godina izdanja: 2011.
Opseg: 830 str.
Format: 11 x 18,7 cm
Uvez: meki
ISBN: 978-953-176-532-9

Katalog dijagnostičkih laboratorijskih pretraga s primjerima iz kliničke prakse prošireno je izdanje Kataloga dijagnostičkih laboratorijskih pretraga objavljenoga 2009. godine.

Prvi dio knjige je suvremen i opsežan priručnik koji svojim formatom omogućuje brzi pristup klinički relevantnim laboratorijskim dijagnostičkim pretragama. U uvodnom dijelu navedene su bitne informacije za pripremu bolesnika i pravilno uzorkovanje krvi. Najopsežniji dio čini abecedni popis pretraga, koje sadržavaju kratki naziv pretrage, referentni interval, metodologiju, predanalitiku, uzorak, rok izdavanja nalaza, interferencije, tumačenje nalaza, područje rada, te vanjsku procjenu kvalitete kao preporučeni i važan dio svake pretrage.

Drugi dio knjige čine 62 klinička slučaja koja su obrađena i prikazana prema biokemijskoj osnovi bolesti. Prikaz svakog slučaja obuhvaća uputnu dijagnozu i dostupne kliničke podatke, tražene pretrage i rezultate te tumačenje nalaza.

Osim navedena dva glavna segmenta, priručnik čine: 1) kratki protokoli za elektroničko naručivanje pretraga, zahtjevi za pretragama te obrazac za informirani pristanak; 2) popis korisnih mrežnih stranica i časopisa iz područja laboratorijske medicine; 3) fotografije suvremene, integrirane i informatizirane laboratorijske dijagnostike po pojedinim specijalnostima, uključujući predanalitiku i analitiku; 4) primjeri međunarodnih i nacionalnih programa procjene kvalitete i certifikati.

Priručnik je namijenjen svim studentima diplomskih i poslijediplomskih studija koji u nastavnom programu imaju laboratorijsku medicinu (klinička kemija i biokemija, laboratorijska imunologija, farmakologija, toksikologija i molekularna dijagnostika) i specijalizantima, ali je i izvor najnovijih informacija stručnjacima iz različitih medicinskih i biomedicinskih područja.

MKB-10 - Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema

Svjetska zdravstvena organizacija

MKB-10 - Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema

Izdavač: Medicinska naklada
Godina izdanja: 2012.
Napomena: Deseta revizija; Svezak 1., Drugo izdanje
Opseg: 1048 str.
Format: 17 x 24 cm
Uvez: tvrdi
ISBN: 978-953-176-555-8.

Svi zdravstveni radnici u Hrvatskoj danas poznaju i koriste međunarodnu klasifikaciju bolesti, koja na jedinstven način svrstava razloge traženja liječničke pomoći. Klasifikacija bolesti može se definirati kao sustav kategorija koje se dodjeljuju određenim bolestima po utvrđenim kriterijima. Mogući su mnogi načini klasifikacije, no ono što odabiremo ovisi o svrhi za koju će se upotrijebiti prikupljeni podatci. Statistička klasifikacija bolesti mora obuhvatiti cjelokupni raspon bolesnih stanja, a da broj kategorija ne postane nesavladivo velik. X. reviziju Međunarodne klasifikacije bolesti i srodnih zdravstvenih problema, koja je službeni oblik dobila godine 1893. pod naslovom "Bertillonova klasifikacija ili međunarodni popis uzroka smrti", objavila je Svjetska zdravstvena organizacija 1992. godine i na snazi je i danas. Pojmovi koji su njome obuhvaćeni postupno su se širili i izvan bolesti i ozljeda, no zadržana je poznata kratica MKB. Bolesti i srodna stanja razvrstani su na najprikladniji način za opće epidemiološke potrebe i za procjenu zdravstvene zaštite. Hrvatski zavod za javno zdravstvo preveo je i s Medicinskom nakladom objavio desetu reviziju već 1994. godine i ona je u službenoj primjeni od 1995. godine. U međuvremenu je postalo razvidno da su se pojavili neki novi zdravstveni entiteti, a i neke su bolesti napredovanjem spoznaja i dijagnostičkih postupaka drugačije razvrstavane. Stoga je Svjetska zdravstvena organizacija započela sustavno zanavljanje klasifikacije, ne predviđajući ubrzo sveobuhvatnu i temeljitiju reviziju, te je 2004. godine izdala tiskano dopunjeno drugo izdanje desete revizije. U osnovnim obilježjima nema bitne strukturalne razlike, no neka poglavlja, kao Novotvorine ili Trudnoća, porođaj i babinje doživjela su dosta velike dopune. Hrvatski zavod za javno zdravstvo ugovorom je dobio prava prevođenja te je u suradnji s Medicinskom nakladom izdano drugo dopunjeno izdanje koje uključuje sve dopune do 2011. godine. Očekuje se usvajanje nove verzije klasifikacije u čitavom sustavu zdravstva, te da Hrvatska i nadalje bude u potpunosti usklađena s europskim i svjetskim standardima.

Prijevod: Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Farmakoterapija u gerijatriji

Zijad Duraković i suradnici

Farmakoterapija u gerijatriji

Izdavač: C.T. – Poslovne informacije, Zagreb
Godina izdanja: 2011.
Format: 20,5 x 28,5 cm;
Uvez: tvrdi
Opseg: 448 stranica
ISBN: 978-953-99651-2-7

Dvojezični udžbenik pet medicinskih fakulteta i to Sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i Mostaru, no ujedno i praktičan priručnik namijenjen liječnicima svih kliničkih i pretkliničkih specijalnosti, stomatolozima i farmaceutima, a osobito liječnicima obiteljske medicine, koji se svakodnevno susreću s populacijom starije dobi i specifičnostima gerijatrijske farmakoterapije. Riječ je o djelu prijeko potrebnom u našoj sredini, jer se udio starijih osoba u općoj populaciji povećava, oni češće obolijevaju, najčešći su korisnici zdravstvene zaštite i najveći potrošači lijekova, a njihov organizam zahtijeva poseban farmakoterapijski pristup. Kako sličnog djela u našoj sredini nema, a novijeg naslova iz obrađenog područja nema niti u međunarodnim okvirima, vjerujemo da ćete knjigu prepoznati kao koristan priručnik u Vašem svakodnevnom radu.

U pripremi udžbenika sudjelovala su 43 vodeća domaća stručnjaka iz područja kliničke medicine i farmakologije. Udžbenik je namijenjen dodiplomskom studiju medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na engleskom jeziku, te postdiplomskom studiju iz kolegija Kliničke farmakologije na našem jeziku na sva četiri medicinska fakulteta u Hrvatskoj, te na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Nuspojave psihofarmaka

Ninoslav Mimica, Suzana Uzun, Oliver Kozumplik

Nuspojave psihofarmaka

Odabrana poglavlja

Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdanja: 2018.
Opseg: 62 stranice
Format: 17 x 24 cm
Uvez: meki
ISBN: 978-953-176-839-9

Potporno i palijativno liječenje onkoloških bolesnika

Mirko Šamija, Damir Nemet

Potporno i palijativno liječenje onkoloških bolesnika

Izdavač: Medicinska naklada
Godina izdanja: 2010.
Opseg: 562 str.
Format: 17,5 x 24,5 cm
Uvez: tvrdi
ISBN: 978-953-176-485-8

Područje potporne i palijativne skrbi onkoloških bolesnika iznimno je važno, ali u isto vrijeme nedovoljno primijenjeno u svakodnevnom radu. U nastojanju da se produlji život i poboljša kakvoća života onkoloških bolesnika, potrebno je podignuti razinu znanja svih članova tima. Iznimno je važno rano prepoznati prve znakove nuspojava i komplikacija koje su posljedica širenja bolesti i terapijskih postupaka, te odmah primijeniti primjereno potporno liječenje.

U ovoj su knjizi na jednostavan način obrađene nuspojave, simptomi, sindromi i komplikacije koje susrećemo u onkoloških bolesnika, te dane preporuke za provođenje nužnih terapija. Uz pomoć brojnih, vrlo kompetentnih suradnika, autori nude kvalitetne podatke o dijagnostici i terapiji svih oblika potporne i palijativne skrbi o onkološkim bolesnicima.

Knjiga je prvo sustavno štivo o potpornom i palijativnom liječenju onkoloških bolesnika na hrvatskom jeziku.