UREĐIVACKI PROFIL
RUBRIKE
PERIODIKA IZLAŽENJA
UREĐIVAČKI KOLEGIJ
OGLASNI PROSTOR
UPUTE AUTORIMA
KONTAKTUREĐIVAČKI PROFIL

Tradicija i priznat status u struci
Specijalizirani medicinski dvomjesečnik Medix utemeljen je 1994. godine. Predstavlja medij za razmjenu iskustava i znanja među liječnicima i pripadnicima srodnih profesija u zdravstvu. Zahvaljujući trajnoj suradnji s istaknutim predavačima medicinskog, stomatološkog i farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, te vodećim kliničarima u Hrvatskoj i inozemstvu, časopis je tijekom sedamnaestgodišnjeg izlaženja stekao priznati status u stručnom krugu čitatelja.

Suvremeni prikaz stručnih iskustava i znanja za primjenu u svakodnevnoj liječničkoj praksi
Medix je namijenjen promicanju biomedicinskih znanosti i unapređenju javnog zdravstva u Republici Hrvatskoj i široj regiji putem informiranja i edukacije liječnika i drugih zdravstvenih djelatnika o suvremenim oblicima prevencije i liječenja bolesti, uz ilustriranje primjerima iz prakse. Po svom uređivačkom profilu Medix je jedinstvena publikacija koja pokriva šire tematsko područje od svih medicinskih časopisa u Hrvatskoj i regiji, dajući medicinskim stručnjacima uvid u različita područja medicine, stomatologije i farmacije.

Društveni aspekt biomedicinskih znanosti
Uz kontinuirano praćenje razvoja medicinske znanosti časopis informira i o nemedicinskim aspektima medicine i javnog zdravstva, uključujući etičke, pravne, tehnološke, ekološke, ekonomske, povijesne i kulturne aspekte medicinskih znanosti.

Ciljana i kvalitetna baza čitatelja
Medix se šalje poštom na adrese liječničkih i stomatoloških ordinacija svih područja specijalizacije u RH, ljekarnama, ravnateljima i zajedničkim službama bolnica i domova zdravlja, poliklinikama, rehabilitacijskim ustanovama, te stručnim i sveučilišnim bibliotekama.RUBRIKE

Novosti iz svijeta medicine
Informacije iz recentne znanstvene literature o novim dostignućima u dijagnostici i liječenju bolesti, rezultati kliničkih istraživanja i ekspertize novih lijekova.

Novosti iz molekularne medicine
Stalna rubrika o novim znanstvenim spoznajama na području genetike i genskog liječenja pripremana od eminentnih stručnjaka iz područja molekularne medicine.

Info
Zaključci sa stručnih medicinskih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu, najave kongresa, simpozija i savjetovanja, objektivno i neovisno izvještavanje o smjernicama zdravstvene politike i aktualnim događanjima u struci.

Razgovori
Osobna viđenja domaćih i inozemnih stručnjaka o razvoju, mogućnostima i dosezima znanstvenih, obrazovnih i metodoloških programa na području zaštite zdravlja.

Stručni članci
Izvorni stručni članci vodećih domaćih kliničara i znanstvenika iz svih područja medicine, stomatologije i farmacije. Prikaz novih strategija promocije zdravlja i prevencije, dijagnostike i liječenja bolesti, te smjernice za njihovu primjenu u liječničkoj praksi. Od 1994. godine objavljeno je više od 1.000 stručnih članaka koji predstavljaju "State of the art" pojedinih područja medicine. Stalne rubrike posvećene su praćenju područja pedijatrije, ginekologije i reproduktivnog zdravlja, gerontologije, interne medicine, infektologije, toksikologije, epidemiologije i javnog zdravstva, dermatovenerologije, oftalmologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, medicinske biokemije i laboratorijske dijagnostike, stomatologije i oralnog zdravlja, medicinske informatike, te organizacije zdravstvene zaštite, a u tijeku je uvođenje rubrika iz kardiologije i psihološke medicine.

Tema broja
U svakom izdanju Medix-a posebno je istaknuta tema broja, koja liječnicima daje obuhvatan interdisciplinarni prikaz stanja i mogućnosti napretka unutar pojedine grane medicine. Na taj način obrađene su neke od najaktualnijih tema medicine: Medicina stresa - pristup oboljelima od PTSP-a, Hitna stanja u internoj medicini, Suvremeni pristup liječenju boli, Prevencija i dijagnostika moždanog udara, Novi pomaci u liječenju hematoloških bolesti, Nove smjernice u stomatologiji, Prikaz stanja i mogućnosti napretka u onkologiji prema sijelima tumora, Bolesti ovisnosti, Debljina, Traumatologija u RH, Alergija i atopijske bolesti, Degenerativne bolesti kralješnice, Postmenopauza i hormonsko nadomjesno liječenje, Problem rane, Poremaćaji jedenja - anoreksija i bulimija nervoza, Minimalno invazivna kirurgija i nove tehnologije u medicini, Informatizacije hrvatskog sustava zdravstva, Djeca, mladi i bolesti srca - sprječavanje, rano otkrivanje i optimalno liječenje kardiovaskularnih bolesti. Tijekom dosadašnjeg izlaženja realizirana su i 4 tematska supplementa: Pilot projekt reforme zdravstva u Koprivničko-križevačkoj županiji, Laser u medicini, Kvaliteta transfuzijskog liječenja i Rani razvoj djeteta - pretpostavka zdravlja odraslih.
Zahvaljujući visokoj stručnoj razini, obimu i preglednosti sadržaja časopis je kao priručnik i podsjetnik u svakodnevnom radu prihvaćen među liječnicima svih specijalnosti. Posebna pozornost posvećena je temama iz primarne zdravstvene zaštite i javnog zdravstva, što Medix čini jedinstvenom stručnom publikacijom u Hrvatskoj. Odabirom i načinom prikaza obrađenih tema Medix je stekao širok krug čitatelja i izvan nacionalnih granica.

Osvrti i komentari
Forum za argumentirane, kritičke, a ponekad i provokativne stručne rasprave i promišljanja stručnjaka o pravcima razvoja, dostignućima i konkretnim slučajevima iz svih područja medicine.

Tehnologija u medicini
Promocija novih tehnoloških dostignuća, dijagnostičkih uređaja i proizvoda za primjenu u medicinskim istraživanjima i praksi.PERIODIKA IZLAŽENJA

Dvomjesečno - izdanja izlaze krajem dvomjesečnog ciklusa.UREĐIVAČKI KOLEGIJ

Glavni i odgovorni urednik - Dragan Bralić

Zamjenica glavnog urednika – Lea Rukavina Kralj, dr. med.

Predsjednik Uređivačkog kolegija - akademik Zijad Duraković

Anesteziologija - prof. dr. sc. Mladen Perić
Dermatovenerologija - prof. dr. sc. Jasna Lipozenčić
Dijabetologija – prof. dr sc. Slaven Kokić
Endokrinologija - prof. dr. sc. Mirko Koršić
Fizikalna medicina i rehabilitacija - Katarina Sekelj-Kauzlarić, dr. med.
Gastroenterologija – prof. dr. sc. Davor Štimac
Gerontologija - prim. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić
Ginekologija - prof. dr. sc. Višnja Latin
Ginekološka endokrinologija - prof. dr. sc. Velimir Šimunić
Hematologija - prof. dr. sc. Damir Nemet
Infektologija - prof. dr. sc. Dragan Palmović
Interna medicina - prof. dr. sc. Zijad Duraković
Javno zdravstvo – prof. dr. sc. Marina Kuzman
Kardiologija - akademik Davor Miličić
Klinička farmakologija i farmakoekonomika – prof. dr. sc. Dinko Vitezić
Klinička pedagogija - dr. sc. Irena Slaviček
Medicinska biokemija - prof. dr. sc. Elizabeta Topić
Molekularna medicina - prof. dr. sc. Krešimir Pavelić
Nefrologija – doc. dr. sc. Draško Pavlović
Neurokirurgija – prof. dr. sc. Živko Gnjidić
Neurologija – akademkinja Vida Demarin
Nutricionizam – doc. dr. sc. Darija Vranešić Bender
Obiteljska medicina - prof. dr. sc. Sanja Blažeković Milaković
Onkologija - prof. dr. sc. Mirko Šamija
Ortopedija - prof. dr. sc. Marko Pećina
Osteogeneza - akademik Slobodan Vukičević
Otorinolaringologija - prof. dr. sc. Ivica Klapan
Pedijatrija - prof. dr. sc. Josip Grgurić
Plastična i rekonstrukcijska kirurgija - prof. dr. sc. Zdenko Stanec
Psihijatrija - prof. dr. sc. Vera Folnegović Šmalc
Radiologija – prof. dr. sc. Ranka Štern-Padovan
Radioterapija – prof. dr. sc. Ante Bolanča
Radna terapija - prof. dr. sc. Dubravka Šimunović
Reumatologija - prim. mr. sc. Ksenija Berdnik-Gortan
Stomatologija - prof. dr. sc. Adnan Ćatović
Školska medicina – prim. mr. sc. Tonka Čavlek
Temeljne medicinske znanosti – prof. dr. sc. Mladen Belicza
Traumatologija - prof. dr. sc. Gojko BuljatOGLASNI PROSTOR

Medix nudi prikaz ponude medicinske opreme, potrošnog materijala i farmaceutskih proizvoda namijenjenih zdravstvenom poduzetništvu. Distribucijom časopisa ključnim subjektima u zdravstvu, na svim razinama zdravstvene skrbi, te stalnim povećavanjem broja pretplatnika osigurane su oglašivačima atraktivne mogućnosti marketinškog djelovanja. Oglašivačima izvan medicinskih krugova Medix predstavlja ciljan i ekskluzivan medij za promidžbene aktivnosti usmjerene medicinskoj javnosti.UPUTE AUTORIMA

Časopis MEDIX objavljuje pregledne stručne članke iz svih područja medicine i javnog zdravstva namijenjene stručnom krugu čitatelja. Članci objavljeni u časopisu originalni su pregledni radovi za čije je eventualno daljnje objavljivanje potrebna pismena suglasnost Uredništva.

Radovi se predaju u jednom primjerku, pisani dvostrukim proredom (30 redova na stranici), na CD-ROM-u u Word for Windows formatu, odnosno e-poštom na adresu: medix@ct-poslovneinformacije.hr

Preporučeni obim članaka je od 5 do 10 kartica teksta (1 kartica = 1.800 znakova s razmacima).

Na prvoj stranici potrebno je navesti naslov rada, puno ime, prezime i titule autora, te naziv ustanova u kojima rade/i, a na kraju članka ispod popisa referentne literature adresu za dopisivanje prvog autora, uključujući naziv ustanove (klinike, zavoda, odjela), e-mail adresu, te službeni telefonski broj.

Potrebno je priložiti ključne riječi i sažetak članka. Naslov rada, sažetak i ključne riječi prilažu se na hrvatskom i engleskom jeziku. Sažetak treba biti obima do 900 znakova na hrvatskom, te do 900 znakova na engleskom, a podrazumijeva navodenje ključnih poruka članka, a ne opis sadržaja članka. Ključne riječi (preporučuje se navodenje do 5 ključnih riječi, odnosno pojmova) navode se abecednim redom, a englesku inačicu ključnih riječi potrebno je uskladiti prema MeSH online bazi medicinskog nazivlja.

Članci se pišu u formi preglednog stručnog rada s odvojenim uvodnim dijelom, razradom teme (odnosi se na preglednu prezentaciju problematike uključujući metodologiju i rezultate ukoliko je riječ o vlastitom istraživanju), raspravom i zaključkom. Zbog preglednosti sadržaja članak je uputno opremiti adekvatnim podnaslovima, te jasno označiti hijerarhiju pojedinih poglavlja.

Literatura
Referentna literatura (maksimalno do 30 referenci) navodi se na zasebnoj stranici i numerira prema redoslijedu navodenja citata/izvora u tekstu. Citat u tekstu označava se brojčanom oznakom na kraju rečenice (iza točke, bez razmaka). Reference se navode prema Vancouverskoj deklaraciji, uz skraćivanje naslova časopisa prema International Periodical Title World Abbreviations kojom se koristi Index Medicus. Poželjno je citiranje recentnih izvora i literature ne starije od 5 godina.

Prilozi uz tekst
Popratne ilustracije predaju se u originalnim zapisima (Foto, DIA), odnosno digitalizirane u jednom od uobičajenih formata (TIFF, JPG, u krajnjem slučaju PDF; širine 5,5-9 cm, u rezoluciji 300 dpi-a). Grafikoni se predaju u ispisu, uz mogući predložak u PowerPoint-u, Excelu i sl. Tablične prikaze, uz ispis željenog izgleda tablice, potrebno je pripremiti i u obliku klasičnog teksta uz korištenje tabulatora. Sve ilustracije potrebno je označiti brojem koji ih povezuje s naznačenim mjestom u tekstu rukopisa. Pripadajući opisi slika, tablica i grafikona prilažu se na posebnom listu papira, a trebaju biti što sadržajniji kako bi ilustracije bile razumljive neovisno od čitanja rukopisa (preporučeni ukupni obim opisa slikovnih priloga je do 2 kartice teksta). Tekst je uputno opremiti s do 5 ilustracija (slika, grafikona i tablica) ili više ukoliko to zahtijeva priroda rukopisa.

Časopis objavljuje biografije svih prvih autora, te je potrebno priložiti kraći CV (u opisnoj formi, u trećem licu jednine, obima do kartice teksta).

KONTAKT:


IZDAVAČ
C. T. - Poslovne informacije d.o.o.
Kneza Ljudevita Posavskog 22
10000 Zagreb, Croatia
INFORMACIJE
Tel/fax:
+ 385 1 4612 083GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK
Dragan Bralić
medix@ct-poslovneinformacije.hr

VODITELJ MARKETINGA
Robert Ivanković
marketing@ct-poslovneinformacije.hr
VODITELJ ODJELA PRETPLATE
Enea Les Demeter
pretplata@ct-poslovneinformacije.hrPREDSTAVNIŠTVO U BOSNI I HERCEGOVINI:
C.T. - Poslovne informacije d.o.o., Sarajevo
Koševska 4
71000 Sarajevo, BiH
Tel/fax:
+387 33 446 156
+387 61 161 393

VODITELJ PREDSTAVNIŠTVA
Salih Hasečić
medix.ct@bih.net.ba

Oblikovanje: Grupa d.o.o.
Copyright © MEDIX 2002